Jak zefektivnit práci v týmu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2007 - Počet stran: 195
Skutečně platí, že se máme chovat k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám?Jak je možné konstruktivně využívat rozdílů mezi lidmi?Do jaké míry určuje osobnostní typ člověka způsob, jakým jej lze motivovat?Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá kniha erudovaných konzultantů, lektorů a koučů Anny Crkalové a Norberta Riethofa. Poutavou formou poskytují praktické návody na efektivní vedení týmů v různých oblastech podnikání. Vycházejí přitom ze své mnohaleté zkušenosti z českého prostředí. Propojují několik teoretických koncepcí (metody koučování, využití osobnostní typologie, analýza týmů) a uvádí možnosti a ukázky, jak tyto poznatky využívat v praxi. Ukazují, že z dlouhodobého hlediska přinášejí tyto nové přístupy výrazné zefektivnění činnosti, vyšší motivaci, změnu postoje k vlastnímu rozvoji, lepší pocit seberealizace a více pozitivní energie i tvořivosti. Kniha je určena vedoucím týmů, manažerům, koučům, lektorům i všem, kdo týmově pracují.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

PØEDMLUVA
9
Nalezení svého typu
50
CO LZE VYÈÍST Z TABULKY OSOBNOSTNÍCH TYPÙ
58
KOUÈOVÁNÍ JEDEN Z NEJEFEKTIVNÌJŠÍCH NÁSTROJÙ
84
PROPOJENÍ KOUÈOVÁNÍ A OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE
108
INSPIRACE PRO VEDOUCÍ TÝMÙ JAK ØEŠIT OBVYKLÁ TÝMOVÁ
135
ZÁVÌREM
164
Pøíklad z autorského týmu této publikace
165
ESFP
174
ESFJ
175
INFJ
176
INFP
177
ENFP
178
ENFJ
179
INTJ
180
INTP
181

VYUŽITÍ POZNATKÙ Z OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE V ORGANIZACÍCH
166
POPIS 16OSOBNOSTNÍCH TYPÙ JAK SE PROJEVUJÍ V TÝMU
167
ISTJ
168
ISTP
169
ESTP
170
ESTJ
171
ISFJ
172
ISFP
173
ENTP
182
ENTJ
183
PROPOJENÍ METOD G R O W A MBTI
184
VYSVÌTLIVKY
187
SEZNAM TABULEK
191
POUŽITÁ A DOPORUÈENÁ LITERATURA
193
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje