Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti

Přední strana obálky

Předkládaný sborník obsahuje nejlepší práce z konference Mládež a hodnoty 2018, která se uskutečnila v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého 8. a 9. listopadu. Příspěvky lze rozdělit do tří různých oblastí. První se zabývá vývojem a charakteristikou hodnot mezi mladými lidmi. Druhá část se zaměřuje na hodnoty u konkrétních skupin, například osob se speciálními vzdělávacími potřebami, a také na otázky týkající se menšin. Závěrečný díl se orientuje na hodnoty ve vztahu k náboženství a víře. Některé lze označit jako přehledové studie, jiné prezentují původní výzkum. Všechny příspěvky prošly příslušnou odbornou kontrolou, včetně důkladného recenzního řízení. Různorodost témat nabízí určitou variaci a také možnost objevení dalších zajímavých aspektů tématu hodnot.

 The book is a collection of the best papers presented at conference Youth and Values 2018, which took place in Olomouc at the Faculty of Theology on the 8th and 9th November. The papers are divided into three different areas. The first focuses on the evolution and characteristics of values among young people. The second sets eyes on values within specific groups, for example people with special needs, and minorities. The final group addresses values in relation to religion and belief. Some of the contributions can rather be described as overview studies, while others present original research. They all have gone through professional scrutiny, including a peer-reviewing process. The diversity of topics will hopefully offer some variation, and new interesting aspects of the topic of values.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Slovo úvodem
7
Blahoslav Kraus Mládež a její svět na počátku 21 století
9
Jitka Lorenzová Axiologické diskursy v sociální pedagogice
21
Tomáš Hubálek Martina Hubálková Axiologie v proměnách času a společenské poptávky
34
Jaroslava Ševčíková Výchova k hodnotám ve vztahu k profesnímu přesvědčení učitelů
44
Petra Potměšilová Postoje učitelů základních škol k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
53
Zdeňka Kozáková Člověk se zdravotním postižením pohledem žáků středního školního věku
68
Ling Guo Miloň Potměšil Yong Zhang Profesní dovednosti učitelů v oblasti speciálního vzdělávání jako hodnota pro provincii Sčchuan
88
Eva Urbanovská Adéla Hanáková Kateřina Ročková Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra
104
Bohdana Richterová Tereza Sobasová Terapie dobrodružstvím jako prostředek práce s hodnotami klientů v terapeutických komunitách
120
Pavlína Kobzová Utváření hodnot v průběhu edukačního procesu ukrajinskými a českými učiteli
135
Martina Kurowski Edukace žákůuprchlíků v České republice
150
Milena Öbrink Hobzová Postoj české většiny k imigrantům po migrační krizi očima cizinců
167
Marcela Fojtíková Roubalová Náboženský potenciál u dětí podle Marie Montessori
180
Lucie Klůzová Kráčmarová Katarína Dutková Co se stane po smrti? Víra v posmrtný život u věřících a nevěřících dětí v České republice
193

Bibliografické údaje