Obrázky stránek
PDF
ePub

Additional for Group A. 7. Translate, with any necessary notes(α) Είτα σοφίζεται, και φησί προσήκειν ής μεν οίκοθεν

ήκετέχοντες δόξης περί ημών αμελήσαι, ώσπερ δ', όταν οιόμενοι περιείναι χρήματά τα λογίζησθε, αν καθαιρώσιν αι ψήφοι και μηδεν περιή, συγχωρείτε, ούτω και νυν τοις εκ του λόγου φαινομένοις προσθέσθαι. θεάσασθε τοίνυν ως σαθρόν, ως έoικεν, εστί φύσει πάν ό τι άν μή δικαίως ή πεπραγμένον. έκ γάρ αυτού του σοφού τούτου παραδείγματος ώμολόγηκε νύν γ' ημάς υπάρχειν εγνωσμένους έμε μεν λέγειν υπέρ της πατρίδος, αυτόν δ' υπέρ Φιλίππου ου γάρ αν μεταπείθειν υμάς εζήτει μη τοιαύτης ούσης

της υπαρχούσης υπολήψεως περί εκατέρου. (0) ει δε ή δαίμονός τινος η τύχης ισχυς ή στρατηγών

φαυλότης ή των προδιδόντων τας πόλεις υμών κακία ή πάντα ταύτα έλυμαίνετο τοίς όλοις, έως ανέτρεψαν, τί Δημοσθένης άδικεί; ει δ' οιος εγώ παρ' υμίν κατά την εμαυτού τάξιν, είς εν εκάστη των Ελληνίδων πόλεων ανήρ εγένετο, μάλλον δ' εί ένα άνδρα μόνον Θετταλία και ένα άνδρα Αρκαδία ταυτά φρονούντα έσχεν εμοί, ουδείς ούτε τών έξω Πυλών Ελλήνων ούτε τών είσω τοίς παρούσι κακοίς εκέχρητ' άν, αλλά πάντες αν όντες ελεύθεροι και αυτόνομοι μετά πάσης αδείας ασφαλώς εν ευδαιμονία τας εαυτών ώκουν πατρίδας, των τοσούτων και τοιούτων αγαθών υμίν και τους άλλους Αθηναίους έχοντες χάριν δι' εμέ.

Explain-γραφή παρανόμων-επιγαμία-αποστολείς-έγραψα βουλεύων-νεβρίζων τους τελουμένους.

LATIN-PART II. (TRANSLATION.)

Professor Tucker and Mr. Tubbs.

1. Translate, with notes explanatory of grammatical

and other difficulties and allusions: (a) Si ob eam causam peccaret pro recenti populi

Romani in se beneficio populari studio elatus, tamen ignosceret nemo: cum vero ne de venalibus quidem homines electos, sed ex ergastulis emptos nominibus gladiatoriis ornarit et sortito alios Samnitis, alios provocatores fecerit, tanta licentia, tanta legum contemptio nonne quem habitura sit exitum pertimescit ? Sed habet defensiones duas: primum “do" inquit bestiarios: lex scripta est de gladiatoribus.” Festive. Accipite aliquid etiam acutius. Dicet se non gladiatores, sed unum gladiatorem dare et totam aedilitatem in munus hoc transtulisse. Praeclara aedilitas ! unus leo, ducenti bestiarii. Verum utatur hac defensione: cupio eum suae causae confidere ; solet enim tribunos plebis appellare et vi iudicium disturbare, cum diffidit. Quem non tam admiror, quod meam legem contemnit hominis inimici, quam quod sic statuit, omniro consu

larem legem nullam putare. (6) Ego vero, vel si pereundum fuisset ac

accipienda plaga mihi sanabilis, illi mortifera qui imposuisset, semel perire tamen, iudices, maluissem quam

bis vincere: erat enim illa altera eius modi contentio, ut neque

victores rem publicam tenere possemus. Quid ? Si in prima contentione vi tribunicia victus in foro cum

non

victi neque

multis bonis viris concidissem? Senatum consules, credo, vocassent, quem totum de civitate delerant; ad arma vocarent, qui de vestitu quidem defendi rem publicam sissent; a tribuno plebis post interitum meum dissedissent, qui eandem horam meae pestis et suorum praemiorum

esse voluissent. (c) Cuius ut adolescentiae maculas ignominiasque

praeteream, quaestura primus gradus honoris quidnam habet aliud in se nisi Cn Carbonem spoliatum a quaestore suo pecunia publica, nudatum et proditum consulem, desertum exercitum, relictam provinciam, sortis necessitudinem religionemque violatam ? Cuius legatio exitium fuit Asiae totius et Pamphyliae : quibus in provinciis multas domos plurimas urbes omnia fana depopulatus est, tum cum in Cn Dolabellam scelus suum illud pristinum renovavit et instauravit quaestorium : cum eum, cui legatus et pro quaestore fuisset, et in invidiam suis maleficiis adduxit et in ipsis periculis non solum deseruit

sed etaim oppugnavit ac prodidit. (d) Nulla certior tamen

Rapacis Orci fine destinata
Aula divitem manet

Herum. Quid ultra tendis ? Aequa tellus
Pauperi recluditur

Regumque pueris, nec satelles Orci
Callidum Promethea

Revexit auro captus. Hic superbum
Tantalum atque Tantali

Genus coërcet, hic levare functum
Pauperem laboribus

Vocatus atque non vocatus audit.

(e) Poscimur.

Poscimur. Si quid vacui sub umbra
Lusimus tecum, quod et hunc in annum
Vivat et plures, age, dic Latinum,

Barbite, carmen,
Les bio primum modulate civi,
Qui ferox bello tamen inter arma,
Sive iactatam religarat udo

Litore navim,
Liberum et Musas Veneremque et illi
Semper haerentem puerum canebat
Et Lycum nigris oculis nigroque

Crine decorum.
O decus Phoebi et dapibus supremi
Grata testudo Iovis, o laborum
Dulce lenimen, mihi cunque salve

Rite vocanti.

2. “Senatus auctoritate uti magistratus et quasi minis

tros gravissimi consili esse voluerunt (maiores nostri).”

Is this statement historically accurate ? What were the relative positions of senate and magistrates in the Roman constitution ?

3. Explain-coloni decurionesque-puteali et faenera

torum gregibus inflatus-quaestor Ostiensisneve de capite nisi comitiis centuriatis rogari liceret-ad ipsum fornicem Fabianum-comperendinatio.

Comment on the syntax of—multa de nocteut ad res redeuntes redirent-negotii gerentesquem vocet divum populus ruentis imperi rebus -grande munus Čecropio repetes cothurnosume, Maecenas, cyathos amici sospitis centum.

4. How does Cicero use-venire in mentem-antiqui

tas-libertas-advocatio-aedilitas-calumniahaec gravitas hominis-ut ne ?

5. Illustrate fully the tendency of Horace to import

Greek constructions into Latin.

6. Translate

Horum omnium studium, curam, diligentiam meumque una laborem, qui totam hanc causam vetere instituto solus peroravi, vestramque simul iudices aequitatem et mansuetudinem una mater oppugnat. At quae mater? quam caecam crudelitate et scelere ferri videtis : cuius cupiditatem nulla unquam turpitudo retardavit: quae vitiis animi in deterrimas partes iura hominum convertit omnia : cuius ea stultitia est ut eam nemo hominem : ea vis ut nemo feminam; ea crudelitas ut nemo matrem appellare possit. Atque etiam nomina necessitudinum non solum naturae nomen et iura mutavit : uxor generi, noverca fili, filiae pellex: eo iam denique adducta est ut sibi, praeter formam, nihil ad similitudinem hominis reservarit. Quare, iudices, prohibete aditum matris a fili sanguine : date parenti hunc incredibilem dolorem ex victoria liberum : patimini matrem, ne orbata filio laetetur, victam potius vestra aequitate discedere.

« PředchozíPokračovat »