Obrázky stránek
PDF
ePub

COLUMBIAN

CYCLOPEDIA

THIRTY-TWO VOLUMES

VOL. 16
INCOMPATIBLE-JOPPA

WITH ILLUSTRATIONS

BUFFALO, N. Y.

GARRETSON, COX & COMPANY

1897

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY

Copyright, 1890, 1897,

BY

GARRETSON, COX & COMPANY.

SCHEME OF SOUND SYMBOLS

FOR THE PRONUNCIATION OF WORDS.

Note.-(-) is the mark dividing words respelt phonetically into syllables; ('), the accent indicating on which syllable or syllables the accent or stress of the voice is to be placed.

[blocks in formation]

ä... care, fair

aw..fall, laud, law

....

ch...chair, match.
ch...German buch,

è...mete, meat, feet, free.
ě...met, bed..

é...her, stir, heard, cur
i...pine, ply, height..
...pin, nymph, ability..
ō...note, toll, soul..
ŏ...not, plot.
ó...move, smooth.

ō...Goethe (similar to e in her)...gö teh.

ow..noun, bough, cow. oy..boy, boil..

Words respelt with Sound-symbols and Maris

for Pronunciation.

.māt, fāt, fāl, ā.
mặt, fit.

fár, kám, father.
.cär, fär.
fawl, lawd, law.
mēt, met, fet, frë.
.mět, běd.

nown, bow, kow. .boy, boyl.

...pure, dew, few. ...bud, come, tough. ú...full, push, good..

.pur, dū, fü.
bud, kum, tuf.
fúl, push, gud.

ü...French plume, Scotch guid..plüm, güd.

Scotch loch (guttural)...

[ocr errors]

.hër, stër, herd, kér.
.pin, pli, hit.
.pin, nimf, ǎ-bil'ǎ-të.
.nōt, tōl, sōl.
.nět, plot.
...mov, smóth.

chär, măch.

bôch, hî'dél-běrch, lŏch. găm, gõ, gắn. júj, jěm, jín. .Ring, kăt, köt, kết. sit, sēn, sel, sit'ì, sî'près. .shun, ám-bish'un.

thing, breth.

Heidelberg,

....game, go, gun. j....judge, gem, gin. k...king, cat, cot, cut..

8....sit, scene, cell, city, cypress..

ah...shun, ambition
th...thing, breath.
th...though, breathe.
2....zeal, maze, muse.
th...azure, vision..

.thō, breth.

.zēl, māz, mūz.
.ăzh'er,

vich'un.

[blocks in formation]
« PředchozíPokračovat »