Demence: nefarmakologické aktivizační postupy

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 4. 2. 2020 - Počet stran: 128
Počet lidí s diagnostikovanou demencí, včetně Alzheimerovy nemoci, se každý rok zvyšuje a rostou také náklady vynaložené na její léčbu. Proto se autorky zaměřily kromě prevence i na finančně méně náročnou nefarmakologickou léčbu. Vědci vždy předpokládali, že kromě farmakoterapie je užitečná aktivizace, vlídnost, úprava prostředí a další postupy, se kterými má zkušenosti zejména nelékařský ošetřující personál. Tyto postupy byly považovány dlouhou dobu za účelné a užitečné, ne však příliš podnětné. Nefarmakologických přístupů je několik. Terapeut si vybírá ze spektra možností, přičemž bere v úvahu věk pacienta, stadium onemocnění, pohlaví, proto je nezbytné zdůraznit individuální přístup. Mezi základní nefarmakologické postupy patří dietoterapie, psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie. Dokud nebude dostupný lék na odstranění příčiny onemocnění, jsme odkázáni na dosavadní léčebné postupy, jejichž součástí je farmakologická a nefarmakologická léčba.
 

Obsah

Předmluva
7
Úvod
8
1 Demence
9
11 Klasifikace demencí
10
111 Alzheimerova choroba
11
112 Vaskulární demence
15
12 Diagnostika demence
16
13 Průběh a stadia demence
20
231 Výsledky průzkumu využívání internetu
30
51 Rodina a její funkce
99
52 Bezpečnost a úprava prostředí v domácnosti
101
53 Problémy a změny u pečujících starajících se o nemocnéhos demencí
103
54 Zátěž pečujících
105
541 Kazuistika
108
55 Shrnutí
112
Příloha
113

14 Shrnutí
22
2 Léčba demence
23
21 Farmakoterapie kognitivních funkcí
24
22 Farmakoterapie nekognitivních funkcí
25
23 Prevence demence
26
Použitá literatura
115
Seznam použitých zkratek
124
Rejstřík
125
Souhrn
128
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje