Ekonomické a finanční řízení firmy - Manažerské účetnictví v praxi – 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 735
Nové vydání je zcela aktualizováno a výrazně rozšířeno zejména o moderní procesní, hodnotové, zákaznicky a tržně orientované firemní řízení včetně ABC/ABM, o problematiku oceňování a odvozování hodnoty firem a organizací a o interaktivní plánování i rozpočtování. Díky prezentování nejmodernějších přístupů, šíři záběru a mimořádné praktičnosti nemá publikace na trhu konkurenci. Je určena pro finanční a ekonomické manažery, auditory, účetní profesionály, finanční analytiky, bankovní specialisty, studenty. Autor vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví v ekonomickém a finančním řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních a hodnototvorných řídících rozhodnutí zhodnocujících konkurenčně organizaci jako celek. Text je doplněn rozsáhlými souvisejícími přílohami a finančními tabulkami, obsahuje též podrobnou anglickou finanční terminologií.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorovi
19
Úvod do manažerského úèetnictví MA a firemního øízení CM
26
Strategické taktické a operativní plánování Corporate tactical and operational
89
Tvorba manažerských rozhodnutí Decision making
105
Mìøení a hodnocení výkonnosti firmy Performance appraisal
207
Rozvinuté a komplexní manažerské úèetnictví a souèasné konkurenèní firemní
273
manažerského úèetnictví rozpoètový proces a konstrukce rozpoètù tvoøených aktivitami ABBs
584
a komplexní MA a užívaný pøi procesním a hodnotovì orientovaném firemním øízení
603
Rozpoèty a rozpoètované finanèní výkazy budgets and budgeted financial statements
637
Business Financial Statement for the Trading Company US GAAP
643
Finanèní tabulky
659
Analytická podpora pro ocenìní firmy a podniku
667
a geometrický prùmìr
670
Fundamentální horizontální analýza reálné telekomunikaèní spoleènosti
677
Procesní analýza Process Analysis její rozbor a implementace kompletního
697
Oceòování firmypodniku firm valuation strategická analýza a finanèní plán
717

Závìr
617
Literatura
623
Praktická implementace manažerského nákladového úèetnictví a implementaèní
729
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje