Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech: snadno a rychle

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 11. 11. 2011 - Počet stran: 208
Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech "zobrazuje" ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou i některé specifické oblasti účetnictví. Podává také 11 užitečných příloh pro účetní praxi. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, především z provádění kontrol účetních závěrek i z dotazů na školeních. Uveden je praktický ojedinělý návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Kniha obsahuje také základy pentálního účetnictví. Publikace díky své formě poskytuje co nejkomplexnější a nejméně časově náročný přehled účetní problematiky. Proto je tato praktická příručka vhodná nejen pro zkušené účetní, ale i pro začátečníky a studenty.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Co se neodpisuje účetně daňově
102
Co není nehmotným majetkem
103
Zvířata
104
Zásoby způsob A B
105
Zásoby způsob C a evidence kontrola korunou
106
Ocenění zásob
107
Vlastní náklady zásob
108
Rozpouštění režií
109

Účtování na konci roku
17
Účetní knihy
18
Otevírání a zavírání účetních knih 17
19
Účtový rozvrh
20
Účetní vnitrosměrnice
21
Podrozvahové účty
22
Vnitropodnikové účetnictví
23
Vliv vnitropodnikového účetnictví na závěrku
24
Opravy v účetnictví
25
Účetní opravy uzavřených minulých období
26
Krátkodobost dlouhodobost 197
27
Výsledek hospodaření
28
Účetní doklady
29
Účetní záznam
30
Den uskutečnění účetního případu
31
Podpis aneb podpisový záznam
32
Řádně vedené účetnictví
33
Stránka pro šéfy kteří nerozumí účetnictví
34
Aktuální účetnictví
35
Neefektivní účetnictví
36
Doklady nákladů a výnosů
37
Několik praktických rad
38
Co se zapomíná zaúčtovat
39
Některé účty na které se zapomíná
40
Musím zaúčtovat každý doklad?
41
Tisk sestav
42
Doklady v cizím jazyce
43
Přepočet na českou měnu
44
Majetek závazky a opravné položky v cizí měně
45
Tuzemské plnění v cizí měně
46
Kurzy 24
47
Účtování kurzových rozdílů
48
Závěrka
49
Vlastnosti závěrky
50
Základní podmínky a kontroly závěrky
51
Druhy účetních závěrek 64
52
Druhy účetní závěrky 183
53
Konsolidovaná závěrka 223
54
Události po rozvahovém dni RD
55
Schválení účetní závěrky
56
Co se ukládá do sbírky listin
57
Zveřejnění závěrky
58
Závěrka v elektronické formě vyhláška č 5622006 Sb
59
Poslední účetní zápisy
60
Závěrkové účtování
61
Rozdělení zisku nebo úhrada ztráty
62
Archivace
63
Výkazy výjimka minulé období
64
Minulé období při změně metody
65
Zaokrouhlování ve výkazech
66
Příloha
67
Příloha praktické rady
68
Výroční zpráva 21
69
Pokud nemusí být výroční zpráva
70
Účetní zásady
71
Nejdůležitější účetní zásada
72
Zásada opatrnosti
73
Realizace zásady opatrnosti
74
Opravné položky ČÚS č 005
75
Daňové opravné položky pohledávek
76
Výše daňových opravných položek pohledávek
77
Vyřazení pohledávky do 30 000 Kč
78
Daňově výhodné vyřazení pohledávky
79
Rezervy ZoR 7
80
Účetní metody
81
Přehled účetních metod vyhl č 5002002 Sb
82
Účtování ze změny metody
83
Významnost částky a informace
84
Časové rozlišení hlediska
85
Jak časové rozlišení?
86
Kompenzace 76
87
Odložená daň vyhláška č 5002002 Sb 59
88
Oceňování v průběhu roku
89
Ocenění za 1 Kč 251k ZoÚ
90
Ocenění lesních porostů 366 vyhlášky č 5002002 Sb
91
Přecenění u inventarizace 26
92
Reálná hodnota ocenění 274
93
Ocenění ekvivalencí 275
94
Cena obvyklá např 237
95
Zařazení majetku
96
Předčasné užívání zkušební provoz
97
Odpisování
98
Zbytková hodnota majetku
99
Měsíc zahájení odpisování
100
Oprava odpisování z minulých let
101
Vliv pomocných činností na cenu
110
Snížení hodnoty zásob
111
Likvidace nepotřebných zásob daňově 242zg od 1 1 2008
112
Vedlejší pořizovací náklady zásob
113
Nedokončená výroba NV
114
Komisní prodej zboží
115
Jak majetek do nákladů
116
Drobný majetek
117
Zmařené investice
118
Úroky
119
Oprava versus TZ
120
Škoda
121
Inventury
122
Inventarizační rozdíly ČÚS č 007
123
Účtování o inventarizačních rozdílech ČÚS č 007
124
Inventurní soupisy 302
125
Kompenzace při inventarizaci zásob
126
Fyzická inventarizace etapy
127
Přirozené úbytky zásob
128
Čím vznikají přirozené úbytky
129
Uznávací konfirmační dopisy
130
Marže rabat
131
Čistá marže
132
Uzávěrka DPH
133
Faktury s DPH po 25 lednu
134
Odsouhlasení mezd
135
Účetní inventura čistka účtů
136
Základní účetní inventarizační zásada
137
Postup účetní inventury
138
Kontrola hlavní knihy
139
Haléřové rozdíly
140
Opravy haléřových zůstatků
141
Nedohledané rozdíly kostlivci
142
Promlčecí doba
143
Závazky
144
Vyřazení pohledávek z účetnictví
145
Pokladna
146
Omezení plateb v hotovosti zákon č 2542004 Sb
147
Dobropisy
148
Penalizační faktury z obchodování
149
Zápočty
150
Směna
151
Směna účtování
152
Zálohy
153
Přefakturace nákladů
154
Dotace
155
Povolenky a preferenční limity
156
Preferenční limity kvóty
157
Zajišťovací deriváty ČÚS č 110
158
Deriváty ČÚS č 110
159
Druhy a trhy derivátů finanční hazard
160
Audit
161
Kdy povinnost auditu 20
162
Auditor
163
Zpráva o auditu
164
Další povinnosti auditora
165
Auditor versus Podnikatel
166
Nezávislost auditorů 18 ZoA
167
Interní audit
168
Sankce za účetnictví 37
169
Trestní zákoník č 402009 Sb
170
Odpovědnost zaměstnance za škodu
171
Zákaz konkurence
172
Podvody
173
Chyba nebo podvod
174
Typy úmyslné nesprávnosti
175
Legalizace výnosů z trestné činnosti
176
EDP elektronická kontrola dat
177
Společnosti základní informace
178
Povinnost sám vyhlásit úpadek
179
Přeměny fúze
180
Pentální účetnictví
181
Průkazná účetní inventura
182
Příloha č 1 Hlavní kniha
185
Příloha č 2 Doložení zůstatků účtů ukázky
186
Příloha č 3 Obsah pořadače Uzávěrka
187
Příloha č 4 Prohlášení k uzávěrce
188
Příloha č 5 Protokol o likvidaci zásob
189
Příloha č 6 Finanční majetek účtování a oceňování v roce 2009
190
Příloha č 7 Účtový rozvrh pro podnikatele
192
Příloha č 8 Výplata podílů na zisku
200
Příloha č 9 Příklady pentálního účetnictví
201
Příloha č 10 Co je součástí ocenění DNM A DHM a technického zhodnocení
202
Příloha č 11 Trestní zákoník a počítačové systémy
204
Příloha č 12 Výpočet odložené daně z příjmů
205

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje