Kostní nádorová choroba

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2005 - Počet stran: 296
Publikace vznikla z potřeby komplexního pohledu na kostní nádorovou chorobu, která je kromě maligního postižení specifická ve svém působení na kostní hmotu. Kniha předkládá široký výběr možností léčby a komplexně se zabývá jejím vlivem na poškozenou kost. Podrobně rozebírá možnosti medikamentózní, radiační i ortopedické léčby a léčby bolesti, která je u tohoto onemocnění typická. Nezapomíná ani na specifické možnosti prevence a širšího screeningu. Publikace je názorná a přehledná – text je doprovázen velkým počtem grafů, obrázků, tabulek i schémat. Tuto knihu předkládá kolektiv našich předních odborníků.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Spoleèné farmakologické vlastnosti a nežádoucí úèinky bisfosfonátù
47
Indikace a klinická úèinnost bisfosfonátù Adam Z VorlíèekJ ÈermákA Magnová O
55
Klodronat AdamZ VorlíèekJ MistríkM Krejèí M
69
Zoledronat Adam Z VorlíèekJ MistríkM Pour L HájekR NovotnáH Èermáková Z
91
Alendronat risedronat akalcitonin Adam Z Vorlíèek J
97
Ortopedická léèba nádorové kostní nemoci Chaloupka R Šťouraè P
113
Léèba osteolytických ložisek záøením ŠlampaP
123
Léèba bolesti neurofyziologické základy vjemu bolesti a základní pravidla léèby bolesti
129
Adam Z Ševèík P Adamová Z Bednaøík J
147
Opioidní analgetika Ševèík P Adam Z
165
Doplòující medikace pøi nádorových bolestech adjuvantní analgetika neboli
189
Analgosedace pøi krátkodobých diagnostických a léèebných výkonech
201
Primární prevence nádorù zevní vlivy podmiòující vznik nádorù nebo
215
Sekundární prevence zhoubných nádorù aneb jak snížit riziko úmrtí na maligní
245
Léèba infekcí nemocných s maligními chorobami obecnì a odkaz na doporuèené postupy
285
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje