Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012

Přední strana obálky
Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této oblasti. Uvedeny jsou také hlavní odlišnosti IFRS upravené právem Evropské unie a některé návrhy na změny IFRS v nejbližším období. Následující dvě kapitoly shrnují jednotlivé standardy a interpretace. Poslední kapitola obsahuje příklady aplikace IFRS včetně výpočtů, například reálných hodnot a účetních souvztažností.
 

Vybrané stránky

Obsah

O autorech
11
Vývoj IFRS
17
Shrnutí mezinárodních standardů účetního výkaznictví
75
Shrnutí interpretací
277
SIC interpretace 25 Daně ze zisku změny v daňovém statutu jednotky nebo
283
Příklady
317
z pohledu banky
342
Penzijní připojištění z pohledu penzijního fondu
346
Forward na prodej vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti
430
Forward na prodej vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti
431
Koupená opce na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti
432
Koupená opce na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti
433
Prodaná opce na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti
434
Prodaná opce na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti
435
Emise konvertibilního dluhopisu
436
Emise svolatelného konvertibilního dluhopisu
437

Podíly v mateřské a přidružené jednotce oceňované
354
Plná metoda konsolidace způsob postupné konsolidace
360
Koupě dohody o forwardové úrokové míře v Kč v rámci tvorby
366
Koupě dohody o forwardové úrokové míře v eur v rámci tvorby
376
Měnový forward v rámci tvorby trhu tj k obchodování
389
Zajišťovací měnový forward sjednaný obchodníkem s cennými
399
Obstarání koupě a prodeje cenných papírů pro klienta obchodníkem
412
Banka obchodník s cennými papíry obstarává pro klienta koupi
418
Obchodník který není bankou poskytuje klientovi krátkodobý
425
Forward na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti
429
Finanční pozice jednotky bez zaúčtování a se zaúčtováním odložené daně
438
Stanovení daňové základny aktiva
439
Zdanitelný dočasný rozdíl
440
Neúčtování o odloženém daňovém závazku
441
Odložená daň a její úpravy
442
Zdanitelný dočasný rozdíl u hmotného majetku
443
Odčitatelný dočasný rozdíl u pohledávky
444
Souhrnný příklad na odloženou daň
445
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje