Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 19. 1. 2015 - Počet stran: 548
Publikace uvádí čtenáře do metodologie a empirického výzkumu sociálních věd, provádí jej jeho jednotlivými etapami a poskytuje vodítka pro případnou samostatnou vědeckou práci v oblasti výzkumu médií. Hlavní snahou autorky je představit nejčastěji užívané postupy ve výzkumech médií a kultury realizovaných v České republice. Čtenáři si tak osvojí základní pravidla vědecké práce a postupy vytváření a ověřování poznatků v oblasti mediálních, kulturálních a částečně i komunikačních studií. Text představuje především linii vycházející ze sociologické tradice.Publikace čtenářům:
* pomáhá zvýšit obeznámenost s termíny z oblasti výzkumu médií a s jejich správným užíváním;
* usnadňuje pochopit vztah mezi teoretickou a empirickou částí vědy, mezi teorií a konkrétními výzkumnými technikami;
* poskytuje znalost základních výzkumných postupů, metod a technik na poli mediálních, komunikačních a kulturálních studií, a to jak ve vztahu k mediálním obsahům, tak k jejich příjemcům;
* zvyšuje schopnost porozumět závěrečným zprávám z výzkumných šetření jak v odborných časopisech, tak z obecně dostupných zdrojů a umět posoudit kvalitu prezentovaných dat a vyvozených závěrů;
* rozvíjí dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci výzkumu mediální komunikace;
* zvyšuje schopnost vhodně a jasně prezentovat výzkumná zjištění akademické obci i široké veřejnosti;
* upozorňuje, jakých chyb se vyvarovat při realizaci vlastního šetření a publikování jeho výsledků.

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

kvalitativním výzkumu
142
Základní techniky sběru dat 151 6 1 Dotazování standardizovaný rozhovor 155 Survey dotazníkové šetření
157
Slabiny a silné stránky skupinových rozhovorů 240 Praktická realizace focus group 242 7 Pozorování a etnografické postupy sběru dat 249 7 1 Věde...
251
Analýza dokumentů 287 8 1 Obsahová analýza nástroj pro zpracování velkého
291
Historickosrovnávací metoda 386 Interpretativní čtení 390 9 Kvalitativní analýza dat 395 Odlišná pojetí výstupů z kvalitativní analýzy dat
398
publikování závěrů výzkumu 469 Media studies methodology and research 483 Seznam vyobrazení 489 Seznam tabulek 491 Seznam příkladů 493 S...
522
Věcný rejstřík 523 Jmenný rejstřík
535
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje