Obrázky stránek
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Kiøbenhavn, 1806.

Samlet, forlagt og trykt af Sebastian Popp,
Bogtrykker og Skriftstobet.

Side 43, Lin. 4, fornemste, læs: forenede

160,

164,

167,

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Trykfeil.

terne

4, opløftede, læs: opløftede sin Røst

13, gav, læs: han gav

10, Mekka, læs: Medina

[blocks in formation]

For erindring.

Endelig sluttes herved første Bind af nærværende Hæfteskrift. Og Udgiveren bor ikke undlade at giøre den ærede Læser Rede for Aarsagen til dets sene Gang. Stray fra Begyndelsen af blev Biografen ydet saa liden Opmærksomhed og Opmyntring, at den neppe lod haabe Stavesløshed, for de derpaa anvendte Udgifter. Intet na turligere derfor, end at man besluttede kun da i Forlaget at fremme et utaknemmeligt Arbeide, naar Pressen savnede mere Fionsomme. Deraf fulgte uregelmæssig Fremkomst af Hæfterne. Nærdarende Binds Fuldendelse, haaber man imidlertid, at torde anføre til Beviis for, hvor gierne man ønskede Verkets Fremme, kunde man kun være faa lykkelig,`at see

« PředchozíPokračovat »