Obrázky stránek
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Samlet, forlagt og trykt af Sebastian Popp.

Bogtrykker og Skriftstobet.

Ti ye feil.

160,

Side 43, Lin. 4, fornemste, læs: forenede

4, opløftede, læs: opløftede sin Røst 164,

13, gav, læ$: han gav 167,

10, Meffa, læs: Medina
170,

I, en større, læs: end større
175 7til, læs: med
195

- 22, Rozatterne, læs: Befres, Sønner 200

9) Guddom, læs: Guddomme 21,9

Metka , læs: Medina 227

Ajesba, fæ$: Acusa 245

Kompliperet, læs: compliceret

Generalstaberne, læs: Generalsta: térne

[ocr errors][ocr errors]

forerindring.

Endelig sluttes herved første Bind af nær. værende Hæfteskrift. Og udgiveren bor ikke undlade at giøre den ærede Læser Rede for Aarsagen til dets fene Gang. Stray fra Begyndelsen af blev Biografen nbet saa liden Opmærksomhed og Opmuntring, at den neppe lod haabe, Slavesløshed, for de derpaa anvendte udgiftico Seitet naa turligere derfor, end at man besluttede kun da i Forlaget at fremme et utaknemmeligt Arbeide, naar Preffen savnede mere skionsomme. Deraf fulgte uregelmæssig Fremkomst af Hæfterne.

Nærbæs rende Binds Fuldendelse, Haaber man imid

at torde anføre til Beviis for, hvor gierne - man ønskede Verkets Fremme, kunde man kun være faa lykkelig, at ree

lertid ,

« PředchozíPokračovat »