Podvojné účetnictví 2020

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 7. 1. 2020 - Počet stran: 192
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů. Velkou pozornost věnujeme účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.
 

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
1 Regulace účetnictví
11
2 Základní pojmy účetnictví
17
3 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek
34
13 Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky
144
14 Přehled o peněžních tocích cash flow
149
15 Výkaz o změnách vlastního kapitálu
167
16 Přílohy
172
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje