Daně z příjmů 2011

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Seznam pfiehledÛ
10
Vždy mějte na paměti
12
Daň vybíraná srážkou 38d
18
Některé daňové problémy
24
Hospodářský rok
30
Výhodnost zaměstnaneckých benefitů
36
Stravování
42
Výdaje na reprezentaci
48
TZ najatého majetku
110
Odkoupení předmětu FL
116
Daňově výhodné vyřazení pohledávky
122
Rezervy možné ukončení ZoR 76
128
Tabulky
129
Státní dluh České republiky
134
Letní čas
139
1 2007 od 1 1 2009 i pro podnikatele
145

Vypořádání majetkových podílů z transformace družstev
53
Profesní komory s povinným členstvím
66
Spojené osoby 237
79
Darovaný majetek
92
Nehmotný majetek limity
98
Odpisování movitých věcí
104
Výdaje procentem z příjmů u FO
171
Poměrná část dovolené na zotavenou
179
Minimální mzda
185
Pfiíloha ã 1 Co je a co není samostatnou vûcí v budovách a stavbách
190
Pfiíloha ã 6 Finanãní majetek úãtování a oceÀování v roce 2010
196
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje