A Magyar jogászgyülés évkönyve

Přední strana obálky
Légrády testvérek, 1871
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 118 - Beschäftigung, die nie ermattet, die langsam schafft, doch nie zerstört, die zu dem Bau der Ewigkeiten zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht, doch von der großen Schuld der Zeiten, Minuten, Tage, Jahre streicht.
Strana 312 - Augliábau ; csak annyi van megengedve — a mi teljesen összeegyeztethető a polgári házasság fogalmával — hogy a békebiró is, az egyházi férfiak is, eljárhatnak az állam által megszabott házasságkötésben. * Azon értelemben, melyben a facultativ polgári házasság közönségesen vétetik, elméletileg sem igazolható, mert vagy elismeri az állam az egyházak illetőségét a házasság tárgyában, és akkor egészen át kell annak engednie, vagy nem ismeri, a mint nem ismerheti...
Strana 152 - Az e korszakbeli irók nem győzik az e téren tapasztelt végtelen sok zavart és visszaélést festeni, melyek végre sürgős orvoslást követeltek. Ezentúl az egyház kizárólagos joga megszünik, kezdődik a vetélkedés az egyház és a polgári hatalom között, és az utóbbi győzelmével végződik. Az orvoslást az államhatalom hozza, mely mindenekelőtt a fenálló egyházi törvényt sanctióval látja el és annak végrehajtásáról gondoskodik. Továbbá kisérletet tesz az államhatalom...
Strana 159 - ... azon akadályoknak, melyek nem a társadalmi szükségletekből folyván, a társadalomra hátrányos befolyással vannak. Egyetlen hátránya : az egyházi ellentmondás közösen megvan a polgári házasság minden más neménél. És ezen ellenmondás, mely erős a szükségbeli és facultativ polgári házasság irányában, vajmi gyenge az obl.-polg. házassággal szemben. Amazokat concubinatusoknak nevezheti az egyház, amazok ellen nem szünik meg harczolni roppant egyházi apparatusával,...
Strana 156 - Téves azt hinni, hogy a polgári házasság az ujkori államtheoriák folyománya, nem az, hanem a gyakorlati élet által fejlesztett intézmény. Az egyház házassági szabványait túlhaladta a gyakorlati élet ; a középkorban az állam kiegészitette azokat, utóbb, midőn az egyházi keret szük lett, az állam egészen kezébe vette. Előbb csak a házasság nyilvánosságáról, a szülők beleegyezéséről rendelkezett, utóbb a vegyes házasságokról, a házassági akadályokról,...
Strana 153 - ... várakozásnak. A tridenti zsinaton túl azt tapasztaljuk, hogy az államhatalom mindenütt kiegésziti az egyházi rendelkezéseket, nevezetesen a szülők megegyezése és a nyilvánosság tárgyában. Majdnem az egész keresztény világban alapul elfogadják az államok a tridenti zsinat határozatait a házasság tárgyában, de azokat kiegészitik a polgári szükségletek szerint. Minden állam túlmegy idővel a tridenti zsinaton, csak két állam képez kivételt az egyházi állam és...
Strana 312 - Ezen eljárást nem helyeselhetnok, mert ellenkezik azon meggyőződésünkkel, melyet az állam és egyház viszonyáról táplálunk. De még a legközelebbi czélt sem érnők ez által el, a mit az un facultativ házasság pártolói szem előtt tartanak, mert az állami intézkedés az egyházi házasságok iránt épen ugy felzúditaná az egyházakat, mint a kötelező polgári házasság elfogadása. Azt, hogy az állam ismerje el nálunk a különböző egyházak antonomiáját sa házasság...
Strana 310 - Lajost nem a forradalom eszméje vezette erre, arra nézve elég elolvasni azo:i rendeletet, mely még tökéletesen a souverainitás középkori fölfogása alapján áll. Hogy oly gyakran szeretik fölhozni a polgári házasságnak a forradalomtól való eredetét, annak tendentiája az, hogy azt mondhassák, miszerint szükséges ugyan a polgári házasság, de nem oly radicalis alakban, mint azt a forradalom behozta, hanem szükséges ugy, a mint a társadalom eszméinek megfelel, ti a facultativ...
Strana 157 - Minden egyes álampolgárra nézve lehetővé kell tenni, hogy házasságot köthessen az állam által meghatározott föltételek mellett, mire nézve az államtól az egyházi befolyás ellen oltalmat követelhet. Az állam a házassági föltételek és a formalitások meghatározásában csak a polgári társadalom érdekeit tarthatja szem előtt. Az állam köteles oly polgári közegeket fölállitani, melyek az általa alkotott házassági jogot kezelik.
Strana 160 - Az anyagi föltételek a subarrhatio és a coneensus ; az alakiak : a házasság az egyházban, pap és alkalmas tanuk előtt. Hogy ezen föltételek mellőzése a házasság semmis-voltát eredményezte, arra nézve kétség nem lehet, mert a fornicatio egyenes ellentéte a házasságnak. Kálmán király ezen rendelkezésével azon fejlődés magaslatán állott, melyet a házassági jog harmadik korszakának jellemeztem. Az állam kiegésziti vagy legalább sauctióval látja el az egyházi törvényt...

Bibliografické údaje