Biografiska skrifter, föredrag og uppsatser, tall [och] vers

Pøední strana obálky
 

Co øíkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli ¾ádné recenze.

Vybrané stránky

Bì¾nì se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasá¾e

Strana 243 - M:t ämnade, som man påstår, nedsabla mina svaga garnisoner och gå rakt på Petersburg — förmodligen för att der supera. — Då jag icke lägger någon vigt på, hvad man yttrar i konversationer, der, för att försköna diktionen, oftare inbillningskraftens språng röja sig, än sanning och möjlighet, så säger jag helt enkelt åt hvem, som vill höra det, att det blir ingenting af hvarken med det ena eller med det andra.* Maken till spetsigt svar torde sällan blifvit någon beskärdt.
Strana 243 - Hvad jag är säker om, är, att fortjensten ej undgår ett grundligt snilles skarpsynthet, som alltid sysselsätter sig med nyttiga föremål och ej lemnar åt frivoliteten annan uppmärksamhet, än den granskande och djupsinniga betraktarens.
Strana 258 - ... ordning. Men sjelfva denna måttbestämning har fört vetenskapen att söka ett högre och bestämdare uttryck för den bestående ordningen i företeelserna, nemligen deras lag, naturlagarne. Långt derifrån alltså, att naturvetenskapen skulle med någon högdragenhet se ned på begreppen såsom torna begrepp — hvilket också vore ett förfarande mot naturen, emedan allt naturforskarens vetande är ett vetande om det i naturföreteelserna allmänna — utgör det tvärtom yttersta föremålet...
Strana 260 - Men naturordningens allmänna karaktär är dock oföränderligheten, de enahanda företeelsernas ständiga återkommande, så att äfven, hvad som företer sig såsom en utveckling, kan utgöra en sådan omvexling, endast utsträckt öfver en längre tidsperiod. Deremot visar redan den ytligaste betraktelse, att den menskliga kulturen fortgår i en serie till ständigt nya företeelser. Man säger vanligen: det är idéernas makt, som skapar denna utveckling i mensklighetens historie. Man förstår...
Strana 209 - Beschäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, doch nie zerstört, Die zu dem Bau der Ewigkeiten Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht, Doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht.
Strana 258 - ... oändligen försvårat beherrskandet af detta material. Men målet, uppfattandet af förnuftet i naturen, Anden i naturen har en af de största naturforskare kallat det — detta mål för forskningen qvarstår orubbadt. Att så förhåller sig, det utgör Materialismens säkraste vederläggning. Aldraminst kan den verkliga naturforskaren, som lärt sig att af föreliggande fakta sluta till företeelsernas lag, vara blind för, att den förnuftiga ordningen i mensklighetens historia är en annan,...
Strana 200 - Das Herz, das sie an sanften Banden lenket, Verschmäht der Pflichten knechtisches Geleit; Ihr Lichtpfad, schöner nur geschlungen, senket Sich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit. Die ihrem keuschen Dienste leben, Versucht kein niedrer Trieb, bleicht kein Geschick; Wie unter heilige Gewalt gegeben, Empfangen sie das reine Geisterleben, Der Freiheit süßes Recht, zurück.
Strana 253 - Värme (i den upphettade vattenångan) frambringar mekaniskt tryck och rörelse; mekaniskt tryck åter, t. ex. en axellapps friktion mot sitt lager, framkallar värme. D. vs värmekraften framkallar mekanisk kraft och tvärtom. Emedan det nu kan mätas, huru starkt mekaniskt tryck, som motsvarar vissa gradtal värme osv, så säger man : det är samma mått af kraft, som öfvergår från den ena företeelsen i den andra, yttrar sig i båda. Denna krafternas omsättning har blifvit undersökt och...
Strana 519 - Innehållet af dessa tal och föredrag meddelas i det följande. I. Ordföranden yttrade: Fjerran från platsen för de stora politiska hvälfningar, hvilkas krigiska dån genljudit öfver Europa, står det Finska folket af sin ringhet och af sin ställning hänvisadt till att endast afvakta, hvad äfven för detsamma den kommande tiden må bära i sitt sköte. Oberördt af sådane verldshistoriska tilldragelser blir icke något, af den Europeiska civilisationen delaktigt folk. Men också det ringaste...

Bibliografické údaje