Audiológia

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 360
Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované vyšetrovacie metódy, ktoré sa používajú v každodennej otorinolaryngologickej praxi, v audiologickom skríningu, na objektívne stanovenie prahu sluchu a pre neurootologickú diagnostiku. Samostatné kapitoly sú venované vyšetreniu tinitu, vplyvu hluku na sluchový orgán a vyšetreniam rovnovážneho aparátu, pomôckam pre rehabilitáciu porúch sluchu, implantátom. Jedinečný je komplexný pohľad na celú škálu moderných metód používaných v audiológii s veľkým množstvom konkrétnych príkladov a výsledkov vyšetrení. (Kniha je vo slovenskom jazyke.)
 

Obsah

Úvod
11
1 Anatómia a fyziológia sluchového orgánu
13
12 Stredné ucho auris media
14
13 Vnútorné ucho auris interna
18
131 Fyziológia počutia
22
14 Sluchový nerv
25
15 Aferentná sluchová dráha
27
151 Binaurálne počutie
32
104 Neskoré zvukovo evokované potenciály LAEP
171
Literatúra
173
11 Audiologický skríning
177
112 Metódy na identifikovanie porúch sluchu u novorodencov
179
1122 Objektívne testy
180
113 Skríning sluchu u detí
181
114 Skríning sluchu u dospelých a starých ľudí
182
Literatúra
183

16 Eferentná zostupná sluchová dráha
34
17 Sluchová kôra AC
36
18 Neurotransmitery sluchovej dráhy
40
19 Spracovanie reči
41
Literatúra
43
2 Základy akustiky pre potreby audiológie
49
212 Zložený tón
50
214 Šum
51
22 Hlasitosť a intenzita zvuku
52
23 Akustická impedancia
54
24 Významné fyzikálne aspekty akustiky
55
Literatúra
60
3 Klasická skúška sluchu
61
32 Vyšetrenie sluchu ladičkami
62
323 Schwabachova skúška
63
324 Gellého skúška
64
Literatúra
65
4 Tónová audiometria
67
412 Tichá komora
68
413 Audiometrický záznam audiogram
69
414 Postup vyšetrenia
70
416 Príklady vyšetrenia
72
417 Rozdelenie porúch sluchu podľa prahového tónového audiogramu
82
418 Najčastejšie chyby pri vyšetrení prahovou tónovou audiometriou
83
42 Vysokofrekvenčná audiometria
84
43 Nadprahová audiometria
87
432 Skúšky na dôkaz recruitment fenoménu
88
44 Špeciálne audiometrické skúšky
91
441 Fowlerova skúška ABLB test Alternate Binaural Loudness Balance
92
442 SAL test Sensorineural Acuity Level
93
443 Gellého skúška
94
444 Carhartova skúška
95
446 Kalibrovaná Weberova skúška
96
447 Vyhlášky
97
Literatúra
98
5 Rečová audiometria
99
512 Slovná audiometria pre deti
101
513 Test jednoslabičných slov
102
52 Testy minimálnych sluchových schopností pre dospelých
108
53 Testy na hodnotenie sluchových schopností malých detí
109
Literatúra
110
6 Vyšetrenie vo voľnom zvukovom poli
111
611 Indikácie na vyšetrenie
112
7 Behaviorálne vyšetrenie sluchu u detí
115
72 Behaviorálna audiometria
116
74 Audiometria so zrakovým posilnením Visual ReinforcementAudiometry VRA
117
Literatúra
118
8 Impedančná audiometria
119
82 Princíp tympanometrie
120
83 Tympanogram
122
84 Vyšetrenie reflexu strmienkového svalu
128
85 Reflex decay decay test vyhasínanie reflexu adaptácia reflexu
133
86 Vyšetrenie funkcie sluchovej trubice
135
861 Testy na vyšetrenie sluchovej trubice pri celistvej blanke bubienka
136
862 Testy na vyšetrenie sluchovej trubice pri perforovanej blanke bubienka
137
Literatúra
139
9 Otoakustické emisie
141
91 Spontánne otoakustické emisie SOAE
142
921 Tranzientné evokované otoakustické emisie TEOAE
143
922 DPOAE produkt skreslenia
147
923 SFOAE stimulusfrequency otoacoustic emissions
149
Literatúra
150
10 Sluchové evokované potenciály
153
1011 Klinické využitie
154
1013 Hodnotenie
155
1021 Postup vyšetrenia
156
1022 Hodnotenie
158
1023 Normálne hodnoty
159
1025 Indikácie na BERA vyšetrenie
161
103 Vyšetrenie strednelatentných odpovedí Auditory Middle LatencyResponses AMLR
164
12 Choroby ucha a poruchy sluchu
185
1213 Exostózy osteómy vonkajšieho zvukovodu
186
1222 Zápaly stredného ucha
188
1223 Nádory stredného ucha
193
123 Choroby vnútorného ucha
194
1232 Senzorineurálne poruchy sluchu SNHL
196
1233 Retrokochleárne poruchy
204
124 Audiologická diferenciálna diagnostika senzorineurálnych porúchsluchu
207
Literatúra
209
13 Tinnitus auris
211
133 Identifikácia tinitu
212
134 Maskovateľnosť tinitu
213
135 Reziduálna inhibícia
215
136 Terapeutické možnosti ovplyvnenia subjektívneho tinitu
218
Literatúra
223
14 Hluk a chronická akustická trauma
225
142 Poškodenie sluchu hlukom
226
143 Mimosluchové účinky hluku na organizmus
228
144 Profesionálne riziko expozície hluku
229
1441 Posúdenie rizika
231
1442 Odstránenie alebo zníženie rizika z expozície hluku
232
1444 Riziková práca
237
145 Zdravotný dohľad
238
1452 Periodické preventívne lekárske prehliadky
239
1453 Hodnotenie vývoja poruchy sluchu pri práci v hlučnom prostredí
244
1454 Výstupná lekárska prehliadka
245
146 Profesionálna porucha sluchu hypacusis perceptiva bilateralisprofesionalis
246
Literatúra
247
15 Audioprotetické pomôcky
249
1512 Základné časti načúvacieho prístroja
255
1513 Ušná koncovka
261
1514 Kompenzačné doplnky k načúvacím prístrojom
263
1515 Indikácia načúvacieho prístroja
264
1516 Korekcia poruchy sluchu načúvacím prístrojom
265
1517 Výber vhodného načúvacieho prístroja
266
1518 Nastavenie načúvacieho prístroja
268
1519 Správne používanie načúvacieho prístroja
271
15111 Význam práce audiometrickej sestry pre potreby audioprotetiky
272
Literatúra
273
1521 Do kosti ukotvené načúvadlo BAHA Bone Anchored Hearing Aid
274
1522 Aktívne stredoušnéimplantáty
279
Literatúra
287
153 Kochleárna implantácia
288
1531 Princíp kochleárnej implantácie
289
1532 Typy kochleárnych implantátov typy elektród
291
1533 Indikácie na kochleárnu implantáciu výber kandidátov
292
1534 Elektroakustická stimulácia
295
1535 Implantácia do sluchovej častimozgového kmeňa
296
1537 Kochleárna implantácia chirurgický výkon
297
1538 Nastavenie rečového procesora
298
1539 Rehabilitácia pacientov s kochleárnym implantátom
300
15310 Hodnotenie sluchových a rečových schopností u detí a dospelýchs kochleárnym implantátom
301
Literatúra
303
16 Vyšetrenie vestibulárneho systému
307
162 Orientačné vyšetrenie vestibulárneho systému
308
1621 Nystagmus
309
1622 Vyšetrenia vestibulookulárneho refl exu VOR
313
1623 Vyšetrenie vestibulospinálnych refl exov VSR
314
1624 Vyšetrenie očných pohybov a stability pohľadu
316
163 Laboratórne vyšetrenia vestibulárneho systému elektrofyziologickétesty
317
1632 Vyšetrenia vestibulospinálnej interakcie
325
1633 Vyšetrenia otolitového systému
327
Literatúra
331
Zoznam skratiek
333
Zoznam obrázkov
339
Zoznam tabuliek
349
Register
351
Súhrn
360
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje