Obrázky stránek
PDF
ePub

1.

2.

3.

4.

146

PARALLEL PASSAGES.

Eurip. Hippol. 201-2.

Βαρύ μοι κεφαλῆς ἐπίκρανον ἔχειν·
Αφελ, ἀμπέτασον βόστρυχον·

Shakspeare. K. John.

I will not wear this form upon my head,
When there is such disorder in my wit.
Horat. ad Pison. 39.

versate diu, quid ferre recusent,

Quid valeant humeri

βαστάσαι

Epictet. Enchirid. λs'..

τὴν σεαυτοῦ φύσιν κατάμαθε, εἰ δύναται

Eurip. Orest. 1581.

Τὴν ἐμὴν ψυχὴν κατώμοσ', ἣν ἂν εὐορκοῖμ ̓ ἐγώ.
Shakspeare. Merchant of Venice. Act v. Sc. 1.
An oath, an oath-I have an oath in Heav'n;
Shall I lay perjury upon my soul?-

No, not for Venice

J. Hales. (Golden Remains, &c. p. 174.)

in this chorus and quire of these angelic thoughts, the Devil finds a place to rest himself in.

5.

6.

Shakspeare. Othello. Act 111. Sc. 3.

Utter my thoughts? why, say they're vile and false,
As where's the palace whereinto foul things
Sometimes intrude not ?-who hath a breast so pure,
But some uncleanly apprehensions

Keep leets and law-days, and in session sit

With meditations lawful?

Anthol. Epig. Meleag. lin. 7.

εὖ ἐς τέλος αὐτίκα καὶ Ζεὺς

Οὔριος ὑμετέρας πνεύσεται εἰς ὀθόνας·

Shakspeare. Othello. Act 11. Sc. 1.
Great Jove, Othello guard,

And fill his sail with thine own powerful breath
That he may bless this bay with his tall ship.

Hom. II. N'. 474.

Οφθαλμώ δ' ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον·

Dan. x. 6.

- his face was as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire.

7.

Alcæus. Naufrag.

Πὰρ μὲν γὰρ ἄντλος ἱστοπέδαν ἔχει,
Λαῖφος δὲ πᾶν ζάδηλον ἤδη,

Καὶ λακίδες μεγάλαι κατ' αὐτό·

Isaiah. xxxiii. 23.

Thy tacklings are loosed-they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail.

8.

9.

Dante. Purgat. iv. 30.

questa montagna è tale,

Che sempre al cominciar di sotto è grave,
E quant' uom più va su, e men fa male.
Pero quand' ella ti parra soave,
Tanto, che'l su andar ti sia leggiero,
Com' a seconda giù 'l andar per nave;
Allor sarai al fin d' esto sentiero.

Hesiod. "Εργ. καὶ 'Ημ. 289.

Τῆς δ' ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν
̓Αθάνατοι· μακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἶμος ἐπ ̓ αὐτὴν,
Καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον· ἐπὴν δ ̓ εἰς ἄκρον ἵκηαι,
Ρηϊδίη δ' ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα.
Pindar. Pyth. vi. 10.

Τὸν οὔτε χειμέριος ὄμβρος ἐπακτὸς ἐλθων,
̓Επιβρόμου νεφέλας στρατὸς ἀμείλιχος,
Οὔτ ̓ ἄνεμος ἐς μυχοὺς ἁλὸς

Αξει, παμφόρῳ χεράδει τυπτόμενον.

Lucret. iii. 18.

Apparent numen Divum, sedesque beatæ ;
Quas neque concutiunt venti, neque nubila nimbis
Adspergunt, neque nix, acri concreta pruina,
Cana cadens violat-semperque innubilis æther
Integit, et large diffuso lumine ridet,

Compare also Dante. Purgat. xxi. 48.

Perchè non pioggia, non grando, non neve,
Non rugiada, non brina più su cade,

Nuvole spesse non paion, nè rade,

---

This is a curious instance of the Latin word preserved in Italian; the modern form is grandine.

10.

11.

Nè coruscar, nè figlia di Taumante,
Che di la cangia sovente contrade.

Q. Mary's Adieu to France.
(See Seward's Anecdotes. iv. 293.)
La nef qui déjoint nos amours,
N'a eu de moi que la moitié.
Une part te reste, elle est tienne.
Je la fie à ton amitié,

Pour que de l'autre il te souvienne.
Horat. Od. 1. 3. 5.

Navis quæ tibi creditum
Debes Virgilium, finibus Atticis
Reddas incolumem, precor,
Et serves animæ dimidium meæ.
Shakspeare. Hamlet. Act 11. Sc. 1.
the Spirit that I have seen

May be the Devil-and the Dev'l hath pow'r
T'assume a pleasing shape-yea, and perhaps
Out of my weakness and my melancholy,
As he is very potent with such spirits,
Abuses me to damn me.

Burton. Anat. of Melan. p. 50. (4to ed.)

of all other, melancholy persons are most subject to diabolical temptations and illusions, and most apt to entertain them-and the Devil best able to work upon them.

12.

13.

14.

Dante. Purgatorio. vi. 102.
Giusto giudicio dalle stelle caggia

Sovra 'I tuo sangue, e sia nuovo e aperto,
Tal che 'l tuo successor temenza n'aggia.
Pope. Elegy on an Unfortunate Lady, 35, seq.
Thus, if eternal justice rules the ball,

Thus shall your wives and thus your children fall-
On all the line a sudden vengeance waits.
Eurip. Orest. 1037.

Αλις τὸ μητρὸς αἷμ' ἔχω· σὲ δ ̓ οὐ κτενῶ·
Shakspeare. Macbeth. Act v. Sc. ult.

But get thee back-my soul is too much charged
With blood of thine already

Eurip. Hippol. v. 247. (Ed. Barnes.)

Τὸ γὰρ ὀρθοῦσθαι γνώμον, ὀδυνῶ·
Τὸ δὲ μαινόμενον, κακόν· ἀλλὰ κρατεῖ
Μὴ γιγνώσκοντ ̓ ἀπολέσθαι

15.

16.

17.

18.

Gray. Eton College, ad fin.

Yet ah ! why should they know their fate ?
Since sorrow never comes too late,
And happiness too swiftly flies-
Thought would destroy their paradise :
No more-where ignorance is bliss,
'Tis folly to be wise.

Plautus. Amphit. Act v. Sc. 1. 40.
Invocat Deos immortales, ut sibi auxilium ferant,
Manibus puris, capite operto-ibi continuo contonat
Sonitu maximo-ædes primo ruere rebamur tuas.
Ædes totæ confulgebant tuæ, quasi essent aureæ.
Hom. Od. Τ'. 37.

Εμπης μοι τοίχοι μεγάρων, καλαί τε μεσόδμαι,
Εἰλάτιναί τε δοκοὶ, καὶ κίονες ὑψόσ' ἔχοντες,
Φαίνοντ ̓ ὀφθαλμοῖς, ὡσεὶ πυρὸς αἰθομένοιο·
Η μάλα τις Θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι.
Theoc. Id. κδ'. 39.
Οὐ νοέεις ὅτι νυκτὸς ἀωρί που οἶδέ τε τοῖχοι
Πάντες ἀριφραδέες ;

[blocks in formation]

Shakspeare. Macbeth, Act v.

and my fell of hair

Would at a dismal treatise rouse and stir
As life were in it-

19. Eupolis, of Pericles. (Plin. Ep. i. 20. p. 25. Elz.)
πρὸς δέ γ' αὖ τούτῳ τάχ ̓ ἡ

20.

21.

Πειθώ τις ἐπεκάθητο τοῖσι χείλισιν
Οὕτως ἐκήλει, καὶ μόνος τῶν ῥητόρων
Τὸ κέντρον ἐγκατέλιπε τοῖς ἀκροωμένοις.
Shakspeare. Henry V. Act 1. Sc. 1. 50.
-When he speaks,

The air, a charter'd libertine, is still,
And the mute wonder lurketh in men's ears,
To steal his sweet and honeyed sentences.

Cowper. Alex. Selkirk.

Ye winds that have made me your sport,
Convey to this desolate shore
Some cordial endearing report

Of a land I must visit no more!

Soph. Philoct. 254. (ed. Br.)
Ω πόλλ' ἐγὼ μοχθηρὸς, ὦ πικρὸς θεοῖς !
Οὗ μηδὲ κληδων ὧδ ̓ ἔχοντος οἴκαδε,
Μηδ' Ελλάδος γῆς μηδαμοῦ, διῆλθέ που

Lucan. Pharsal. vi. 511.

desertaque busta

Incolit, et tumulos expulsis obtinet umbris.

[blocks in formation]

Which eat swine's flesh, and the broth of abominable things is in their vessels.

23.

Shakspeare. Macbeth. Act iv.
Lizard's leg and owlet's wing,
For a charm of powerful trouble,
Like a hell-broth boil and bubble.

Soph. Antig. 891.
ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφὴς
οἴκησις αἰείφρουρος, οι πορεύομαι
πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς, ὧν ἀριθμὸν ἐν νεκροῖς
πλεῖστον δέδεκται Περσέφασσ ̓ ὀλωλότων.

ων

« PředchozíPokračovat »