Obrázky stránek
PDF
ePub

Χο. Ανακτάνακλι ταύθ' ορώντεπίςαμαι Μάλιςα φοίξω Τειρεσίαν" παρ' και τις αν Σκοπών τάδ', ώναξ, εκμαθοι σαφέςατα.

Οι. Αλλ' εκ εν αργοις έδε τοτ επραξάμην. Επεμψα γάς, Κρέοντος ειπόντος, διπλές 296 Πομπές σάλαι δε μη παρών θαυμάζεται.

292. Teiresias has the same prototype as Horatio in Hamlet, and the same as Whachum's pump in Hudibras, (drawn in fig. 34,) which explains the pun involved in the word πομπες (297). The term ditt 18s is referable (in further proof of which see future notes to a like effect) to the mark of the figure 2, made by the streak of light round the pump, or round Teiresias's head, as turned upside down. Teiresias is drawn as blind in

Fig. 129.

Χο. Και μην τα γ' άλλα κωφά και παλαίέπη.
Οι. Τα ποια ταυτα; πάντα γάρ σκοπώ λόγον.
Χο. Θανείν ελέχθη προς τινών οδοιπόρων. 300
Οι. Ηκεσα καγώ τονδ' ιδόντοδείς δρα.

Χο. Αλλ' έιτι μεν δή δειματος και έχει μέρος,
Τάς σας ακέων και μεν τοιάσδ' αράς.

Οι. Ωι μή 'ςι δρωνει τάρβο, εδ' έπος φοβεϊ. .

Χο. Αλλ' ουξελέγχων αυτόν εςιν οίδε γαρ 305 Τον θείον ήδη μάνλιν ώδ' άγεσιν, ώ Ταληθές εμπέφυκεν ανθρώπων μόνω. and the figure 2 in

Fig. 130.

[ocr errors]

O

300. Note προς τινων οδοιπορων.-305. ουξελεγχων αυτον" and note particularly the last line of this scene, and the first lines of the next, as regarding the prototype of Teiresiàs's person, and referable at the same time to the old adage of Truth lying in a well.

SCENA SECUNDA.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI.

Οι. Ω πάντα νωμων Τειρεσία διδακτά τε, Αρρητά τ', εράνιά τε, και χθονος ιβή, Πόλιν μεν ει και με βλέπεις, φρονείς δ' όμως 310 Οία νόσω συνεςιν' ης σε προς την Σωτηρά τ', ώ "ναξ, μούνον εξευρίσκομεν. Φοιβο γαρ, ει και μη κλύεις των αγγέλων, Πέμψασιν ημίν αντέπεμψεν, έκλυσιν Μόνον αν έλθείν τούδε το νοσήματα, 315 Εί τους κτανόντας Λάϊον μαθόντες εύ, Κτείναμεν, ή γής φυγάδας εκπεμψαίμεθα. Συ δ' δ φθονήσας μήτ' απ' οίωνων φάτιν Μήτ' ά τιν' άλλην μαλλικής έχεις οδόν, Ρύσαι σεαυτόν και πόλιν ρύσαι δ' εμές 320 Ρύσαι δε σαν μίασμα τα τεθνηκότος.

311. Σε μουνον.--313. Φοιβος πεμψασιν ημιν αντεπεμyer, conveys a particular intimation that the moon has only a reflected light.

Εν σοί γάρ έσμεν· άνδρα δ' ώφελών άφ' ών - Εχοι τε και δύναιτο, κάλλισσς τόνων.

Τα. Φεύ φευ. φρονείν ώς δεινόν, ένθα μα τέλη Λύει φρονέντιταύτα γάρ καλώς εγώ 325 Ειδώς, διώλεσ'· 8 γάρ αν δεύρο κόμην.

Οι. Τί δ' εςιν και ως άθυμος εισελήλυθας.

Τα. Αφες μ' ες οίκος ραςα γάρ το σόν τε συ, Καγώ διοίσω τεμόν, ήν έμοί πίθη.

Οι. Ούτ' έννομ' άπες, ούτε αρσφιλες πολα Τηδ', ή σ' έθρεψε, τήνδ' αποςερων φατιν. 331

Τει. Ορώ γάρ έδέ σοι το σον φώνημιον Προς καιρόν, ώς εν μηδ' εγώ ταυτόν πάθω.

Χο. Μη σρός θεών, φρονών γ' αποςραφής" επει Πάν7ες σε προσκυνάμεν οίδ' ίκτηριοι. 335

Τει. Πάνλες γαρ ο φρονείτ'· εγώ δ' 8 μήποτε Τάμ, ώς αν είπω, μη τα σέκφήνω κακά.

322. Εν σοι γαρ εσμεν. 336. Πανίες γαρ και φρονειτε- you are all out of your senses--lunatics ; and particularly note the very frequent passages to the like effect.

Οι. Τι φής και ξυνειδώς και φράσεις, αλλ' εννοείς Ημάς ωροδούναι, και καταφθειράι πόλιν και

Τει. Εγώ τ' εμαυτόν ούτε σ' αλγυνώ τι ταύΤ' άλλως ελέγχεις και ο γάρ αν σύθοιο με. 341

Οι. Ουκ, ω κακών κάκισε, (και γάς αν πέτρα Φύσιν σίγ οργάνειας) εξερείς ποτε ; Αλλ' ώδ' άτεγκτος και ατελεύτητG- φανη και

Τει. Οργήν εμέμψω την εμήν την σην δ' ομά Ναίεσαν και κατέδες, αλλ' έμε ψέγεις. 346

Οι. Τίς γάρ τοιαύτ' αν εκ αν οργίζοιτ' έπη Κλύων, ά νυν σύ τώνδ' ατιμαζεις πολιν ;

Τει. Εξει γάς αυτά, κάν εγώ σιγή σέγω.
Οι. Ουκών άν ήξει, και σε χρή λέγειν έμοί και
Τει. Ουκ αν αέρα φράσαιμι· σρός ται, લે
θέλεις,

351 Θυμου δι' οργής ήτις άγριωτάτη.

Οι. Και μην παρήσω γ έδεν, ώς οργής έχω, Απες ξυνίημ. ίσθι γαρ δοκών έμοί Και ξυμφυτεύσαι τέργον, είργασθαι 9' όσον 355

338. Ξυνειδος-- and note the 331st-the 342nd, κακων κακιςε-the 349th-and 355th lines.

« PředchozíPokračovat »