Mentální postižení: 2., přepracované a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 18. 5. 2018 - Počet stran: 392
V dnešní době, kdy se jedním ze žhavých témat dne stala inkluze ve vzdělávání, je stále aktuálnější seznámit odbornou i širší veřejnost se specifiky osobnosti žáků i klientů s mentálním postižením. Publikace se věnuje jak nezbytnému objasnění terminologie, tak právní úpravě postavení osob s mentálním postižením, jejich diagnostice, vzdělávání a také sociálním službám, jež jsou jim poskytovány. Text vychází ze současných legislativních norem a ze tří základních stratifikačních systémů, které se postupně implementují v oblasti zdravotnictví (MKF – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), v oblasti sociálních služeb (SIS – Škála stanovení míry podpory) a ve (speciálním) školství a poradenství (Katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb a Katalogy podpůrných opatření). Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka s mentálním postižením a o speciálněpedagogické podpoře pro žáky s mentálním postižením, což je nový fenomén v péči o tyto osoby. Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů a všem, kdo se potřebují zorientovat v této složité problematice.
 

Obsah

Úvod
13
I část Teoretickosystémový kontext
21
1 Pojem inteligence
22
2 Koncept mentálního postižení a terminologie
31
3 Právní úprava postavení osob s mentálním postižením
71
15 Adaptace a adaptabilita
309
16 Konace a aspirace
323
17 Sebeobsluha
328
18 Rodinné prostředí
337
19 Edukační schéma dovednosti vědomosti návyky zájmy
353
Summary
363
Seznam použité literatury
365
Rejstřík věcný
377
Rejstřík jmenný
385
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje