Účetnictví 2: Pokročilé aplikace

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 6. 9. 2010 - Počet stran: 232
Publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Hlavní témata jsou nejprve krátce teoreticky představena a posléze aplikována na dílčích příkladech. Správnost svého řešení si zkontrolujete na konci každé kapitoly. Osvojíte si specifika účtování jednotlivých typů společností, účtování o finančním majetku včetně cenných papírů, účtování o dlouhodobém majetku, leasingu, zásobách, pohledávkách, závazcích, nákladech a výnosech. Dále se obeznámíte s přípravnými pracemi k účetní závěrce a porozumíte sestavování výkazů finančního účetnictví spolu s výpočtem daně z příjmů splatné i odložené s dopadem na ukazatele finanční analýzy. Poslední kapitola vyhodnocuje rozdílnost účetnictví vedeného dle právních norem ČR od Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS a IFRS for SME) a hlavní rozdíly demonstruje na praktických příkladech.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
1 Specifika účtování jednotlivých typů společností
11
2 Finanční majetek
27
3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
45
4 Leasingové financování majetku
62
5 Zásoby
77
6 Pohledávky a závazky
88
7 Vlastní kapitál
104
8 Náklady a výnosy
111
9 Přípravné práce k účetní závěrce
121
10 Účetní závěrka první část
143
11 Účetní závěrka druhá část
160
12 Daň z příjmů
172
13 Základní ukazatele finanční analýzy
185
14 Účtování a vykazování dle IASIFRS a IFRS for SME
197
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje