Výchova k psychické odolnosti dítěte

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 218
Milí rodiče, vítáme vás u knihy, která vám přináší nápady, tipy a povzbuzení při výchově vašeho dítěte se zaměřením na vývoj jeho psychické odolnosti. Předmětem je především vytváření, rozvoj a posilování odolnosti dětí jako jeden z předpokladů jejich úspěšného a snad i šťastného života v budoucnosti. Autorky této publikace se pokoušejí předat základní principy vývoje psychicky odolné osobnosti a svůj výklad doplňují řadou příkladů z jejich profesní praxe i každodenních zkušeností. Součástí jsou i doporučení, jak dítě nejen psychicky "otužovatt" v době pohody, ale také jak je provést běžnými zátěžovými situacemi, jako je nástup do školky, stěhování, návštěva lékaře a další. Díky této knize mnozí rodiče zjistí, jak moc mohou pomoci svým dětem, aby žily aktivní život plný přátelství a lásky, byly zvídavé, uměly přijímat životní výzvy, cítily důvěru, měly cit pro spravedlnost, byly dostatečně statečné a aby podle tohoto citu jednaly.
 

Obsah

Úvodem 9
6
Pøedmluva 13
9
1 Co je psychická odolnost a jak se vyvíjí 17
12
2 Nápodoba anebo zaèít u sebe 37
32
3 Pøíbìhy a jejich síla v životì dítìte 53
48
4 Dùsledky chování a jejich vliv na dítì 63
57
5 Úspìchy a neúspìchy dìtí 75
69
6 Pìstování samostatnosti 91
85
7 Rytmus a rituály jako jistota dìtství 109
102
8 Spánek a odpoèinek 125
118
9 Sociální opora Œ umìní požádat o pomoc 145
138
10 Povinnosti a práce 157
149
11 Psychická odolnost v nároèných životních situacích 163
154
Doporuèené knihy pro rodièe i dìti 209
200
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje