Z předškoláka školákem

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 21. 1. 2019 - Počet stran: 160
Máte pochybnosti o tom, zda je vaše dítě dostatečně zralé na vstup do školy? Nevíte, jak mu pomoci s rozvojem rozumových a grafomotorických schopností a dovedností? Tato kniha je věnována nejen rodičům předškolních dětí, ale také všem, kteří s nimi pracují a věnují se jim při přípravě na jejich novou roli školáka. Kniha nejprve představuje kritéria školní zralosti předškolního dítěte a nabízí seznam otázek, na které by zralé dítě mělo znát odpovědi. Dále se zabývá tím, jaké mohou být důvody k odkladu školní docházky nebo naopak k předčasnému zaškolení. V první části knihy naleznete také ukázkové případy psychologického vyšetření dětí, u kterých byla školní zralost posuzována. Jsou zde uvedeny ukázky jejich kresebného projevu, které tak můžete porovnat s kresbami svého dítěte. Druhá část knihy přináší na 90 černobílých pracovních listů podněcujících dětskou fantazii, které vám pomohou rozvíjet dítě tak, aby bylo připravené na školu.  • Umí se orientovat v prostoru? • Pozná rytmus? • Má početní představy? • Drží správně tužku?  • Rozpozná, co je malé a co velké? • Zvládne odlišit figuru od pozadí? Pracovní listy můžete použít jako pomocný diagnostický nástroj – pokud si vaše dítě poradí se všemi úkoly bez problémů, je velmi pravděpodobné, že je po rozumové a grafomotorické stránce zralé a připravené na vstup do školního světa.
 

Obsah

Úvod
7
Komu je pracovní kniha určena
9
Jak s pracovní knihou pracovat a jak ji maximálně využít
11
1 Školní zralost a připravenost pro školu
13
2 Kritéria školní zralosti
15
3 Rozvoj motoriky
27
4 Základní psychické potřeby dítěte
35
5 Problematika odkladu školní docházky
39
7 Některá legislativní opatření pro rodiče
45
8 Projevy možných obtíží v základní škole
49
9 Manuál k zápisu dětí do základní školy
51
10 Kazuistiky případy z praxe
55
Závěr
61
Literatura
63
Pracovní listy
65
Autorská práva

6 Odklad školní docházky jako výjimka?
43

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje