Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe: 3. aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 10. 11. 2015 - Počet stran: 288
Kniha se zabývá problematikou financování územních samospráv (obcí a krajů), a to i v mezinárodním kontextu. Popisuje strukturu veřejné správy, teorii fiskální federalismu, hierarchii rozpočtového uspořádání a rozpočet jako základní plán každé samosprávy. Řeší otázky rozpočtového určení daní v rámci obcí a krajů, problém rostoucí zadluženosti územních samospráv a její regulace a v neposlední řadě také legislativní a ekonomické aspekty ve vztahu k majetku municipalit a krajů. Dále se zabývá možnostmi financování územních samospráv ze zdrojů Evropské unie a kvalitou hospodaření s veřejnými prostředky. Aktualizace knihy reaguje na neustále se měnící podmínky, ve kterých se financování územních samospráv vyvíjí – např. změny rozpočtového určení daní, návrh tzv. fiskální ústavy, která se územních samospráv dotýká, zdroje financování z EU v programovacím období 2014-2020 atd. Publikace podobného zaměření na trhu velmi rychle zastarávají a na tyto skutečnosti zatím žádná z nich nereaguje.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
Příjmy územních rozpočtů 75
17
Teorie fiskálního federalismu
37
Ostatní příjmy obcí a krajů v České republice 135
40
Majetek územních samospráv a hospodaření s majetkem
209
Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb územní samosprávou
219
Hodnocení efektivnosti a kvality poskytování služeb kontrola hospodaření
238
Rozpočet a rozpočtový proces 51
255
Seznam tabulek obrázků a grafů
263
Rejstřík
275
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje