Obrázky stránek
PDF
ePub

No. 170.

WASHINGTON, November 4, 1904. The following parcels-post convention between the United States of America and Norway is published for the information of all concerned:

PARCELS-POST CONVENTION BETWEEN THE UNITED STATES

OF AMERICA AND NORWAY.

For the purpose of making better I den hensigt at forbedre postforpostal arrangements between the bindelserne mellem Norge og de United States of America and Nor Forenede Stater i Amerika er unway, the undersigned, Henry C. dertegnede, den norske PoststyPayne, Postmaster General of the relse og Henry C. Payne, generalUnited States of America, and The postmester i de Forenede Stater i Director General of Posts of Nor- Amerika, i henhold til dem meddelt way. by virtue of authority vested beymyndigelse, kommet overens in them, have agreed upon the fol. om folgende artikler til etablering lowing articles for the establish- af en pakkepostudvexling mellem ment of a Parcels-Post System of ex. de to lande. changes between the two countries. ARTICLE I.

ARTIKEL I. The provisions of this Convention Bestemmelserne i denne konvenrelate only to parcels of mail matter tion vedrórer kun postpakker, der to be exchanged by the system here- udvexles efter det her fastsatte sys. In provided for, and do not affect the tem, og berórer ikke de nugjældarrangements now existing under ende bestemmelser i verdenspost the Universal Postal Convention, konventionen, hvilke skal vedblive which will continue as heretofore; at gjælde som hidtil; alle de i det and all the agreements hereinafter efterfolgende indeholdte bestemcontained apply exclusively to mails melser vedrórer udelukkende de exchanged under these articles, di- poster, der i henholdt til disse artirectly between the office of New kler udvexles direkte mellem KrisYork, and such other offices within tiania omkarteringskontor samt de the United States as may be here- andre postkontorer i Norge, som after designated by the Postmaster senere maatte blive bestemt af den General of the United States; and norske poststyrelse, og postkontoret the office of Christiania, and such i New York samt de andre postkonother ofces in Norway as may be torer i de Forenede Stater, som hereafter designated by the Director senere maatte blive bestemt af genGeneral of Posts of Norway.

eral postmesteren i de Forenede Stater.

[blocks in formation]

There shall be admitted to the I de poster, der udvexles i henhold mails exchanged under this Conven- til denne Konvention, kan sendes tion, articles of merchandise and varer og postsager-herfra undtaget mail matter-except letters, post- breve, besvkort og alleslags skrevne cards and written matter of all sager.-forsaa vidt disse forsendelkinds- that are admitted under any ser overhovedet kan sendes i posten conditions to the domestic mails of indenrigs i udgangslandet. Dog the country of origin, except that no maa ingen pakke overstige i væri packet must exceed fifty dollars (850) 50 dollars eller tilsvarende belób or its equivalent in value, 4 pounds eller i vegt 2 kilogram (4 pund 6 6 ounces (or 2 kilograms] in weight, unzer) og heller ikke overskride por the following dimensions: Great folgende dimensioner: stórste est length in any direction, three feet længde i hvilkensomhelst retning six inches (105 centimeters]; great- 105 centimeter (tre fod sex tommer, est length and girth combined, six engelsk maal), stórste længde og feet (180 centimeters); and must be omfang tilsammen 180 centimeter so wrapped or inclosed as to permit (sex fod, engelsk maal). Pakkernes their contents to be easily examined omslag og indpakning maa Fære by customs officers and by postmas- saaledes, at indholdet let kan under ters duly authorized to do so; and sóges af toldfunktionærerne og af except that the following articles are de dertil behörig bemyndigede postprohibited:

mestre. Publications which violate the Følgende sager kan ikke sendes copyright laws of the country of i pakkeposten: trykte sager, der destination: poisons, and explosive krænker bestemmelseslandets lore or intiaanmable substances; fatty om den literære eiendomsret; gifte substances; liquids, and those which og explosive eller let antændelige easily liquefy; confections and stoffe: fedtstoffe, flydende sager og pastes: live or dead animals, except sager, som let guaer over i flydende dead insects and reptiles, when thor- form: sukkertói og konfiturer; ler. oughly dried; fruits and vegetables ende eller dóde dyr med undtagelse which easily decompose, and sub. af dóde insekter og krybdyr i fuld. stances which exbale a bad odor; stændig tórret stand: frugt og gróntlottery tickets. lottery advertise sager, som let guaer i forraadoelse. ments or lottery circulars; all ob- ildelugtende sager; lotterisedler, lot scene or immoral articles; articles teriavertissementer eller lottericirwhich may in any way damage or kulærer: alle obscóne eller unor destroy the mails, or injure the per alske sager: gjenstande som pas sons handling them.

nogen maade kan beskadige eller 6delægge postforsendelserne eller skade de personer, som behandler

dem. ARTICLE III.

ARTIKEL III. A letter or communication of the Breve eller meddelelser, der har nature of personal correspondence karakter af personlig korrespon. must not accompany, be written on, dance, maa ikke medfólge, skrives or inclosed with any parcel.

uden paa eller indlægges i nogen

pakke. If such be found, the letter will be Hvis saadanne findes, vil de, hvis placed in the mails if separable, and de kan skilles fra pakken, blive lagt if the communication be insepara- i posten: men hvis meddelelsen ikke bly attached, the whole package will kan okilles fra pakken, skal hele be rejected. If, however, any such forsendelsen negtes modtaget. Hvis should inadvertently be forwarded, alligevel en saadan forsendelse ved the country of destination may col. uagtsomhed skulde blive fremsendt, lect, on the letter or letters, double kan bestemmelslandet opkræve dot rates of postage according to the belt porto for brevet eller brevene l'niversal Postal Convention. overensstemmende med verdens

postkonventionens bestemmelser.

No parcel may contain parcels in- Ingen pakke kan indeholde paktended for delivery at an address ker, der er bestemt til at udleveres other than that borne by the parcel efter en anden adresse end den, som itself. If such inclosed parcels be pakken selv bærer. Opdages saaddetected, they must be sent forward anne indlagte pakker, skal de fremsingly, charged with new and dis- sendes enkeltvis og belastes med ny tinct parcel-post rates.

særskilt pakkepost porto.

[blocks in formation]

viz:

The packages in question shall be De omhandlede pakker skal i bestsubject in the country of destination emmelseslandet være undergivet to all customs duties and all customs alle de i dette land gjældende toldregulations in force in that country satser og toldlove. Følgende portofor the protection of its customs satser der i ethvert fald erlægges revenues, and to the following rates forskudsvis med sit hele belób. kom. of postage, which shall in all cases mer til anvendelse, nemlig: be required to be FULLY PREPAID,

I Norge for en pakke, der i vegt In the United States; for a parcel ikke overskrider et halvt kilogram not exceeding one pound (455 grams) (18 unzer), 60 óre og for hvert overin weight, 12 cents; and for each ad- skydende halve kilogram (18 unzer) ditional pound (155 grams) or frac- eller del deraf 60 óre. tion of a pound, 12 cents:

In Norway: for a parcel pot ex- I de Forenede Stater for en pakke, ceeding in weight half a kilogram der i vegt ikke overskrider et pund (18 ounces) 60 óre, and for each ad- (455 gram), 12 cents og for hvert ditional hall-kilogram (18 ounces), overskydende pund (445 gram) eller or fraction thereof, 60 óre.

del deraf 12 cents.

[blocks in formation]

The sender of each package must Afsenderen af hver pakke skal make a Customs Declaration, upon udfærdige en toldangivelse paa en a special form provided for the pur- hertil indrettet særligt blanket (se Dose (see Form 1. "A" annexed vedfóiede schema 1 A), indeholdende heretol, giving the address, a gen- pakkens addresse, en almindelig eral description of the parcel, an beskrivelse af den, en noiagtig angiaccurate statement of the contents velse af inholdet og dets værdi, and value, date of mailing, and the afsendelsesdatum og afsenderens sender's signature and place of underskrirt og opholdssted; denne residence; which declaration must angivelse skal medfólge pakken til accompany the parcel to destination. dens bestemmelsessted.

Either country may authorize the Ethvert af landene kan bemyndige postoffice where the package is det postkontor, hvor pakken indle. mailed to deliver to the sender of veres, til ved indleveringen at give the package at the time of mailing, pakkens afsender et indleveringsa certificate of mailing on a form bevis paa en blanket lig vedlóiede like Form 2 annexed hereto.

schema 2. The sender of a package may have Afsenderen af en pakke kan faa the same registered by paying the den sendt under rekommandation registration fee required for regis- mod herforat erlægge det i udgangstered articles in the country of ori landet sedvanlige rekommandagin, and, on demand therefor, will tionsgebyr: paa forlangende kan receive a return receipt, without han uden nogen tillægsgebyrerholde additional charge.

et modtagelsesbevis.

ARTICLE VI.

ARTIKEL VI. The addressees of registered arti Rekommanderede pakkers cles shall be advised of the arrival adressater skal af bestemmelsteof a package addressed to them, by dets postkontor underrettes om ana notice from the postoffice of desti- komsten af entil dem adresseret nation.

pakke. The packages shall be delivered Pakkerne skal i bestemmelsesto addressees at the postoffices of landet udleveres adressaterne paa address in the country of destina- bestemmelsesstedets postkontor tion free of charge for postage: but uden opkrævning at nogen porto: the customs duties properly charge- men pligtige toldafgifter skal indable thereon shall be collected on kasseres ved udleveringen overdelivery in accordance with the cus- ensstemmende med bestemmelsestoms regulations of the country of landets toldforskrifter; og det staar destination; and the country of des- bestemmelseslandet frit for at tination may, at its option, levy and opkræve af adressaten for indencollect from the addressee for inte rigs behandling og ombæring et rior service and delivery a charge gebyr, der ikke maa overstige 90 not exceeding five cents in the óre i Norge og 5 cents i de Forenede United States and 20 óre in Norway Stater for hver enkelt pakke af on each single parcel of whatever hvilkensomhelst vegt. weight. ARTICLE VII.

ARTIKEL VII. The packages shall be considerad Pakkerne skal betragtes som en as a component part of the mails bestanddel af de mellem Norge og exchanged direct between the de Forenede Stater direkte udvex. United States and Norway. to be lede poster, og de skal fremsendes dispatched by the country of origin af udgangslandet paa dets bekostto the other at its cost and by such ning til det andet land med saadande means as it provides, but must be befordringsmidler, som det raader forwarded, at the option of the dis- over; pakkerne skal, efter den patching office, either in boxes pre- afsendende postanstalts valg, frem. pared especially for the purpose or sendes enten i specielt for oiemedet in ordinary mail sacks, to be marked indredede kasser eller i almindelige

Parcels-post." and not to contain postposer, der merkes "pakkepost," any other articles of mail matter, og som ikke maa in deholde nogen and to be securely sealed with wax, anden slags post-forsendelser, og or otherwise, as may be mutually som skal behörig forsegles eller provided by regulations hereunder lukkes paa andet vis, hvorom der

gjensidig træffes nærmere bestem

melser. Each country shall promptly re Hvert land skal uopholdelig med turn empty to the dispatching office næste post tilbagesende tomme til by next mail, all such bags and det afsendende kontoralle saadanne boxes, but subject to other regula. sækker og kasser, medmindre anden tions between the two Administra- aftale træffes mellem de to admintions.

istrationer. Although articles admitted under Skjónt de efter nærværende konthis convention will be transmitted vention tilstedelige gjenstande skal as aforesaid between the exchange befordres som ovenfor nævnt mel. oftices, they should be so carefully lem udvexlingskontorerne, skal de packed as to be safely transmitted dog pakkes saa omhyggelig, at de in the open mails of either country. trygt kan befordres stykkevis med

both in going to the exchange office den almindelige post gjennem et af in the country of origin and to the landene baade underveis til udgangsoffice of address in the country of landets udvexlingskontor og til destination.

adresse postanstalten i bestemmel

seslandet. Each dispatch of a parcels-post Hver afsendt pakkepost skal ledmail must be accompanied by a de- sages af et kart in duplo over alle scriptive list, in duplicate, of all the de afsendte pakker, hvori særskilt packages sent, showing distinctly anfóres for hver pakke dens 1óbe the list number of each parcel, the no., afsenderens navn, adressatens name of the sender, the name of the navn og adresse, det angivne inhold addressee with address of destina. og dettes værdi; kartet indelægges tion, and the declared contents and i en af kasserne eller poserne i value: and must be inclosed in one of vedkommende post (Se vedróiede the boxes or sacks of such dispatch. Schema 3). [See Form 3 annexed hereto.) ARTICLE VIII.)

ARTIKEL VIII. As soon as the mail shall have Saasnart posten er ankommet til reached the office of destination, bestemmelsesposta istalten, skal that office shall check the contents denne kontrollere dens indhold. of the mail.

Modtages ikke nogen pakkepostIn the event of the parcel bill not kart, skal der strax udfærdiges et having been received, a substitute nód-kart af bestemmelsespostan should be at once prepared.

stalten. Any errors in the entries on the Mulige feil i pakkekartens anparcel bill wbich may be discovered, fórsler, der maatte opdages, skal-should, after verification by a second efter at være fastlaæde af en anden othicer, be corrected, and noted for tjenestemand--berigtiges og meldes report to the dispatching office on det afsendende kontor i en "tilbaa form "Verification certificate,“ gemelding," der skal sendes i et which should be sent in a special særskilt omslag. envelope.

If a parcel advised on the bill be Hvis en paa kartet opfórt pakke not received, after the nonreceipt mangler, skal antórslen paa kartet, has been verified by a second officer, efter at mangelen er konstateret the entry on the bill should be can ogsaa af en anden tjenestemand, celed and the fact reported at once. udstryges, og sagen strax tilbage.

meldes. Should a parcel be received in a Modtages en pakke i beskadiget damaged or imperfect condition, full eller mangelfuld stand, skal tilbaparticulars should be reported on gemelding udstedes med angivelse the same form.

af alle nærmere omstændigheder. If no verification certificate or Modtages ingen tilbagemeldelse note of error be received, a parcels- eller melding om feil, skal ved mail shall be considered as duly de kommende pakkepost betragtes livered, having been found on ex some rigtig afleveret og ved un. amination correct in all respects. dersögelsen befundet i orden i

enhver henseende. ARTICLE IX.

ARTIKEL IX. If the packages cannot be deliv. Hvis pakker ikke kan udleveres ered as addressed, or if they are re efter adressen, eller hvis de negtes fused, they should be reciprocally modtaget, skal de-efter unlóbet returned without charge, directly to af en frist af 30 dage efter deres

« PředchozíPokračovat »