Sociální patologie: Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení , 2., rozšířené a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 19. 9. 2014 - Počet stran: 232
Pro studium problematiky sociálně patologických jevů je k?dispozici jak řada vysoce odborných knih, tak těch, jež se?snaží v?lepším případě o?popularizaci, v tom horším jdou pouze po senzacích, bez ambice rozkrýt hlubší souvislosti. Odborných publikací, které by byly přínosem jak pro odborníky a?specialisty,?tak i?pro studenty a?další případné zájemce, je bohužel poskrovnu. Jednou z nich je právě tato kniha. Mohou ji využít jak?pracovníci, kteří se?na?řešení sociálně deviantních a?patologických jevů již v praxi podílejí, tak specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům,? terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům apod., a studentům učitelských a?zdravotnických oborů. Vzhledem ke?společenskému zájmu o?projednávaná?témata poslouží i?dalším zájemcům z?řad širší veřejnosti.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
11
Teoretická východiska
13
1 Základní pojmy sociální patologie a deviace
15
2 Normalita a abnormalita
21
3 Zdroje a příčiny sociálně patologických jevů a deviace
29
Problematika závažných sociálně patologických jevů
45
4 Agresivita a násilí
47
5 Suicidiální jednání
59
7 Návykové a impulzivní poruchy
113
8 Novodobé nelátkové závislosti
125
9 Body image a její sociálně patologické projevy
143
10 Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny
155
11 Kriminalita a delikvence
169
Použitá literatura
215
Jmenný rejstřík
227
Věcný rejstřík
229

6 Zneužívání psychoaktivních látek
81

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje