Psychosociální aspekty paliativní péče

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 26. 9. 2014 - Počet stran: 216

Publikace je laděna optimisticky s důrazem na jedinečnost šťastného prožívání každodenního života. Obšírně se věnuje paliativní péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci a velmi fundovaně procesu umírání v souvislosti se ztrátou blízkého člověka. Pozornost věnuje i psychosociálním aspektům života nemocných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v hospicích.

Osvětlení podstaty života a smrti je pro všechny velmi užitečné; zejména pro ty, kteří o nemocné pečují, je velmi přínosné a povzbuzující, dodává smysl jejich nelehkému počínání. Publikace by se měla stát součástí všech učebnic základních oborů medicíny, protože osvětluje problematiku přehledným a srozumitelným způsobem. Čtenářská obec by však neměla být omezena jen na lékaře, sestry, klinické psychology a pracovníky ve zdravotnictví, ale měla by zahrnovat i širokou laickou veřejnost.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Úvod
9
2 Význam smrti v životě člověka
12
3 Umírání a smrt v historické perspektivě
17
4 Paliativní péče
26
5 Hospic a léčebny dlouhodobě nemocných
30
6 Paliativní péče jakožto zátěžová situace
36
7 Smrt a osamělost
49
8 Vzájemné propojení života a smrti
56
14 Psychické vyrovnávání se s terminálním onemocněním
95
15 Členění procesu umírání
102
16 Umírání dětí
110
17 Ztráta blízkého člověka
124
18 Eutanazie
134
19 Zážitek blízkosti smrti Near death experience
154
Seznam použité literatury
186
Jmenný rejstřík
201

9 Posttraumatický růst
61
10 Strach ze smrti
67
11 Význam smrti pro psychopatologie a psychoterapii
74
12 Pojetí smrti v ontogenezi
79
13 Existenciální pojetí smrti
89
Věcný rejstřík
206
Souhrn
213
Summary
215
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje