Theoreticko-praktické navedení k písemnostem: ku prospěchu žáků v hlavních, nižších realních a průmyslových školách

Přední strana obálky
J. Pospíšil, 1863 - Počet stran: 354
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Oblíbené pasáže

Strana 250 - Vezuva k oblakům věží a proudy lávné strašného vzření mne k otřesu nutí. Naproti pak modrá hladina středomoře loděmi posetá se pyšní a zapadající slunce ohnivý sloup do hlubin tvoříc, plamenem tím oko slepí; jedním slovem takovéf položení, takovíf přirozenosti vznešení zástojové, že kdyby jinší tyto krajiny obývali lidé, ponejprv nevěrným bych vlasti býti musel'...
Strana 250 - Tu stojí divadlo pro 35 tisíc osob, jako dnes by ho byl mistr skončil; tam zpěvna mramoroschodná, onde herna v kolo se točící, onde divadlo kryté, pro smutnohry zhotovené, tam chrámové mramorosloupní s oltáři a stoly k obětem, ulice široké, dlážděné čtverrohy samými, tisíc domů, mosaikem vykládanými podlahami, lázně čistovodé a hrobky posléz tak vznešené na konci města a tak zachovalé před zkázou, že každé písmenko na nich se čísti a nejschopnější stavitel...
Strana 247 - Dříve ho trápila zimnice, kteráž když se více rozmáhala, učinil, co na křesťana sluší. Zotavil se pak opět, ano i všeho nebezpečenství znikati se zdál; než brzy na to upadl v těžší nemoc, kterou vida ho nad míru sklíčeného, pro kněze jsem poslal, od něhož sv. olejem pomazán tak tiše a klidně skonal, že nikoliv umírati, ale zesnouti se zdál. Poprvé za...
Strana 200 - Hironyma byl jsem tak laskavě přijat a baven, že nevím, přívětivější-li jest, čili učenější. Za to jsem mu velice vděčen as celým srdcem oddán. Tobě pak neskonalých díků •vzdávám, že jsi mě seznámil s mužem tak vysoce učeným, což mi tuším bude ku prospěchu nemalému. Navštívil mne také Konrád, muž neneučený, než, upřímně řečeno, ani mírností ani učeností Hironymu podobný.
Strana 250 - ... podlahami, lázně čistovodé a hrobky posléz tak vznešené na konci města a tak zachovalé před zkázou, že každé písmenko na nich se čísti a nejschopnější stavitel našich časů zde vzor nalézti může. Slavné ticho v tomto nyní ještě slavném městě cizinci mráz do těla leje, an město veliké, avšak človíčka v něm nevidí a mezi ulicemi a paláci bloudí. — Zde v chrámě B. Isis na křimse z alabastru sedě, na Vás píši. . . V právo se hory z dýmu Vezuva...
Strana 150 - Poslusní krále svého rytíři vše plní A tam vedou slepého, kde bitva se vlní. Tisícové tu klesnou pod mečem královým, I klesne kmet slepý též — a čeští páni s ním.
Strana 246 - Tě z nedbalosti vinil v zábavách literních, přijímám omluvu Tvou, a co jsem psal, považuj za žert a nikoliv za domluvu. Neb o ničem více přesvědčen nejsem, jak o Tvé povaze a pilnosti. Divím se ale, že o rukopisu, který mi z královské knihovny vydán býti má, zmínky nečiníš.
Strana 238 - Psals mi velmi přívětivě, a čím delší bylo Tvoje mlčení, tím milejší mi byl tento důkaz Tvého přátelského upamatování. Zdáloť se mi, žes buď zesnul, aneb že již nedbáš, živ-li jsem čili mrtev, ač jsem Ti jindy milý býval.
Strana 146 - Zlostí celý umíral; Vlk jen milostně naň pokukoval. Pan lev trochu příliš na se pamatoval, Kozy dvě a jelena Nechal sobě za dělení; Lovcům lačným za honění Nezbyly než ůáké kolčavice, Kočka hubená, A nic více.
Strana 247 - Busner, který několik let v domě mém přebýval, a se mnou po zemích a vodách putoval, v Pánu zesnul na den narození Blahoslavené Panny. — Tato ztráta tím více mne rmoutí, že jsem jej nemohl zdravého odevzdati matce jeho, paní výborné, která se domýšlela, že její syn u mne schován jest.

Bibliografické údaje