Co by měl vědět příjemce dotace

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 28. 2. 2019 - Počet stran: 192
Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát pozor a jak by měl postupovat či co může očekávat v případě, že se dostane do problémů s plněním povinností spojených s čerpáním dotace. Kniha poskytne informace o postupech poskytovatele ve vztahu k příjemci dotace v případě, že je zjištěno neplnění povinností ze strany příjemce dotace a o postupech finančního úřadu ve vztahu k příjemci dotace při prověřování případného porušení rozpočtové kázně a stanovení následných „sankcí“. Kniha je určena pro příjemce dotací ze státních zdrojů, tj. státního rozpočtu včetně evropského spolufinancování, státních finančních aktiv, Národního fondu a státních fondů (v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvodem
7
1 Poskytování účelově určených prostředků z veřejných zdrojů
9
2 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu dle rozpočtových pravidel
11
3 Problémy s plněním podmínek při použití dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu
41
4 Kontrolní činnosti poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu
49
5 Postupy poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu dle rozpočtových pravidel
53
6 Prostředky poskytované ze státního rozpočtu podle zvláštních právních předpisů
81
Literatura
90
Seznam zkratek
92
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje