Organizační kultura a její změna

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 238
Moderní publikace je věnována problematice organizační kultury jako důležité determinanty výkonnosti a dlouhodobé úspěšnosti firmy. Autorka, která je uznávanou kapacitou v této oblasti u nás, objasňuje, co se pojmem organizační kultura rozumí, jak je možné kulturu organizace poznat a jakými nástroji ji lze utvářet a měnit. Kniha je opřena o nejnovější domácí i zahraniční literaturu a představuje systematické zpracování teoretických poznatků s vyústěním do nástinu jejich aplikace v manažerské a personalistické praxi. Čtenářům z řad manažerů, personalistů a studentů kurzů MBA poskytuje množství informací, které jim mohou pomoci budovat a měnit obsah kultury své organizace tak, aby v ní získali dlouhodobou konkurenční výhodu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Or ga ni zaè ní kul tu ra a její vliv na cho vá ní or ga ni za ce 11
9
2 Po zná ní or ga ni zaè ní kul tu ry jako vý cho di sko je jí ho utvá øe ní 97
94
3 Utvá øe ní a zmì na or ga ni zaè ní kul tu ry 163
159
Slov ní èek po jmù 219
214
Po uži tá li te ra tu ra 224
219
Re su mé 235
230
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje