Krátké Růžence

Natalia Limonova, 11 . 2021 . - : 155

Tato kniha je mimořádnou modlitební knihou 21. století. Byla vytvořena na základěUčeníNanebevzatých Mistrů, předaného prostřednictvímPosla Taťjany N. Mikušiny spisovatelky, veřejné činitelky, filozofky.

Jde o velmi starověké Učení, interpretované moderním jazykem. Jeho základem jsou nejvyšší znalosti, které přinášeli lidstvu ve všech dobách poslové Boží, proroci a mesiášové. Mnozí z nich se v současné době nacházejí ve Vzestoupeném stavu na jemnějších rovinách Bytí. Nazýváme jeVzestoupenými Mistry nebo Mistry Moudrosti. Mistři Moudrosti Velcí Učitelé lidstva.

Růžence jsou určeny pro duchovní práci.SoučasnýRůženecje věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik.

Obsahem knihyje 14 krátkých Růženců, jejichž součástí jsou křesťanské modlitby a mantra Om.Stoupenci jiných náboženství mohou používat jiné modlitby, například katolické, nebo modlitby z Koránu.

V roce 2005 začala Taťjana N. Mikušinas inspirací a požehnáním Sanat Kumary sestavovat Růžence. Vznikaly na základěPoselství Mistrů Moudrostis využitím principů střídání modliteb, které již v křesťanské praxi existují.

 

1
3
2
5
3
18
4
139
5
147
6
154

 (2021)

Filosofka, aktivistka, spisovatelka a zakladatelka nového filosofického a etického učení, zaměřeného na obnovu morálky ve společnosti. Je autorkou více než 70 knih zabývajících se duchovní tematikou.

Knihy byly přeloženy do 20 světových jazyků (včetně češtiny, angličtiny, němčiny, portugalštiny, bulharštiny, lotyštiny, arménštiny, turečtiny, atd.) a vydány v 11 jazycích v evropských zemích a ve Spojených státech amerických.

Knihy T. N. Mikušiny se každoročně účastní mezinárodních veletrhů v Evropě i v Americe. Její první kniha "Dobro a zlo" je soukromým výkladem Tajné Doktríny E. P. Blavatské a byla napsána v roce 2004 a týkala se nového chápání Lucifera a pádu lidstva, které bylo uvedeno ve spisech E. P. Blavatské. Kniha získala vysoké ocenění od řady reprezentantů vědy.

Od roku 2004 po dobu 15 let napsala více než 70 knih, které obsahují komplexní filosoficko-etické Učení. Velká část její práce je napsána v podobě krátkých filosofických rozhovorů (je známo asi 500 těchto besed), které jsou psány s pomocí Učitelů lidstva, velkých myslitelů a zakladatelů náboženství.


Stejný zdroj mají knihy E. P. Blavatské a Heleny a Nikolaje Roerichových.


Témata učení se týkají všech základních oblastí znalosti filosofie, včetně ontologie, gnoseologie a etiky. Většina knih je věnována tématu etiky.

T. N. Mikušina přináší představu o klíčových zákonech, které existují ve světě. V první řadě je to Nejvyšší Mravní zákon, neboli Božský zákon, který se projevuje v člověku jako svědomí a morální vlastnosti jako je láska, milosrdenství, soucit, práce pro společné Dobro a Blaho.

V tomto Učení se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a Víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi.

Postupné každodenní čtení kapitol tohoto Učení v chronologickém pořadí, v jakém byly uvedeny, změní vědomí čtenáře a postupně se změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních pilířů Učení: "Vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí. Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět".

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.