Po stopách Slováků ve východní Evropě: Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko a Černá Hora

Přední strana obálky
NOSTALGIE Praha, 4. 12. 2014 - Počet stran: 326
0 Recenze

Hlavním cílem předkládané monografie bylo zmapování a srovnání aktuální situace slovenských zahraničních komunit v Polsku, na Ukrajině, v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku a v Černé Hoře. Mezi hlavní zkoumané prvky patřilo zjišťování početnosti slovenské menšiny a porovnávání oficiálních údajů (například ze sčítání obyvatel) s neoficiálními údaji (odhady slovenských menšinových spolků, počty členů farností a církevních sborů).

Výzkum se dále zaměřoval na používání slovenštiny jako jednoho z hlavních prvků slovenské etnické identity – zda se používá v každodenním styku, nakolik podléhá slovenský jazyk asimilaci, jaká specifika si zachoval po staletí odloučení od centra používání slovenštiny na území dnešního Slovenska. Dalším bodem zájmu prováděného výzkumu bylo zjišťování, na jaké úrovni fungují slovenské národnostní spolky a jak je rozvinuté školství ve slovenském jazyce ve všech výše uvedených zkoumaných oblastech.

Tato publikace prostřednictvím získaných výsledků z provedeného terénního výzkumu z let 2010–2014 umožňuje mezi sebou alespoň částečně porovnat slovenské zahraniční komunity v jednom období.

The main aim of this monograph was to map and compare the current situation of Slovak foreign communities in Poland, Ukraine, Hungary, Romania, Serbia, Croatia and Montenegro. The main surveyed elements included: identifying numbers of the Slovak minority and comparison of official data (e.g. population census) with unofficial data (estimates of Slovak minority associations).

The research also focused on the use of the Slovak language as one of the main elements of the Slovak ethnic identity – whether it is used on a daily basis, how much the Slovak language is the subject of assimilation and the specifics retained after centuries of separation from the centre of the use of the Slovak language in the territory of present-day Slovakia. Another point of interest in the conducted research was the level at which Slovak national associations operate and the level of education in the Slovak language in all the above areas.

This publication was made possible through the results obtained from the field research from the years 2010–2014 to compare Slovak foreign communities during one period.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Bibliografické údaje