Obrázky stránek
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rum una re(þoliforia efl 'ad; primam Episcopi
epif'golam, qua-.Do11'1ino' Lohelio, Lambergii
Archiepisc'opi confccrationis bbeundne munia
committuntur, datae. 4. Septemb. 1607. Vide
Tom.. litt. 61 fol« 884

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

ad limina 88->yol)co1orum_ venerand: in urbem
pmgredienti datae.

2) Litterae quibus Cardhmli Pamvicino'Cd-
mitia ("ext-[m in hebdomadam protrahi et nil

aliud [mauri, a chnicnlis , Yann "libertatem 'Re

ligio

[ocr errors][ocr errors][graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Maji liuc (Pragam fcilicet) cum Bavariæ, Principibus , et Cle-Jure Colonienli adventui-os, quo medium Reconciliationis inter Fratres cxacerbatos ineant. Anno [609,*aä 23. Mart.

3)" Aliae duae, quibus flatum aM)-MW patriae defcribit, et patrocinia. a Fummo pontilice :: Cardinalibus Mcllino, Patavicino'ct D. Ortenhcrgio Romae degentibus pictit. 1609». una cft 23. Martii altera 17. Ang. data.

4) Parentes litterae Georgio Hnmmler, Conrado Alberti peregrinationis ('a-illa ad Dciparac

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

ileinium; et Cardinalem Mcllinum ; 'uti D. Roflium S. C. Majeliatis Sem-erarium Romae relL dentem in caufi'a Coadjutoriae Archiep.'P1'ag. a (c invite fufceptac. Anno 1611; variis'menli

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

ficas jurisdiktioni archiepiscopali fühjacentes

exaratae. Wide Tom. litt. IV.

Epistolae 38 anno 1614. ad varics mific. Wilde
Tomos litt. v. et v. Ex quibus duale notari
merentur, feilicet 1ma, qua mortem D. Georgi
Pontani Ecclesiae metrop. Pragenfis Praepofiti
füpremo Cancellario Regni perfribit, eique D.
Georgium eius dem Ecclesiae Canonicum prop-
mit Anno 1614. die 28- Februari. 2da qua

recommendatitias füb 28. Februari revocat, de

privilegis metropolitanae Ecclesiae Praepofiti,

Decani, at Canonicorum electione melius in-
frustus, in quorum conformitate elc&tus in Prae-

pofitum Decanus renunciatur Anno 164

XV. Epistolae 31. A. 1615. ad varios exaratae, ex

quibus praeeminent: I) Epistola in causa pu

pillorum Schlikianorum, ne prava do&trina im

buantur, allö transferendorum ; Oratori Regis

Hispaniac et Secretario Guestenbergio scriptae
161S. die 24. Januari. 2) Epistola qua inter-
vonit ad fummum Pontificem 9. Februari 165
pro F. Gregorio Link Praepofito Zderaßenfi,
ord. SepulchriDominici Cruciferorum cum na-
vicula, dispenarionis beneficio relevando, ut ad
Ordinem Canonicorum regularium S- Augustini

tranfire et Monasteri Carloviensis dignitate"
- EA-

- - - - - -

-

capefferevaleat, eapotifimum de eauff, quod ex ordinis istius Religiofis et fi admonitis nullus compare.at , qui desolatae Ecclesiae Carlowienfi

praeeffe vellet.

3) Agit gratias Oratori Hispaniae, quod e junioribus Schlikianis unum ad aulan Archiepiscopi Salisburgenfis promoverit 1615. die 21Marti. - - - 4) Interpellat Abhatem Braunovienem , Ut haereticum N. inibi antea concionatorem, nunc ad Fidem catholicam conversum, illico SS. Or- dinibus initiari, - muneri - praedicatoris applicari defiderantem, majorum constantiae fignorum cauffa, cum fuo defiderio in tempus aliud remiffum tantisper in monasterio Braunoviae cum tribus fußtentaret Filiis 1615. die 13 oãob. 5) Encyclicae ad Archidiaconos et Diaconos (forsan Decanos et Vicario) füb 6. Decemb. 1615. miliäe, quibus Concili Tridentini, quod

in novifima Synodo, authoritatem conferente fummo Pontifice, Nuntio apostolico, et Archiepiscopo Shigeo Berka per Bohemiam receptum fuiffe perhibetur, adcurata injungtur observantia.

XVI. O&to epitolae anno 1616, ad varios feriptae uti et conceptus instrumenti de 1. Decemb. Anno 1616. tenore cujus Joannes Lobelius Archiepiscopus Pragenfis Civitatis Giloviae ab, errore - ad veritatisviam reverse Monsterium et Ecclefiam

fiam in Dei Matris ejus immaculatae honorem aedificare volentis intentionem non modo confirmat, fd et omnes eujusvis fatus er conditionis rogat, ut praedictae civitati et auxilio ct fübfidio adfiltant. -

XVII. Aline 8 Epistolae A. 1617. ad diveros eripte, n ex quibus duas adnotamus: 1ma epistola 23. Januari 1617. fripta, qua monet Abbaten Altovadenfem in hisce delarum, quod Parochos fub fe habens pro libitu ammove.at, confirmet, castiget, absolvat, isdem velut novus Pontifex ficultaten induget communicandi populum füb utraque, absque Archidiaconi Crumloviensis licentia, et quod Parochos patiatur fordidos, profugos, Clericos uxorator. 2da epistola est, qua caulam Canonicorum regularium ad OO. SS. Olomuci contra PP, Jesuitas, qui extorro caesareo decreto monasteri hujus poffeffionem Universitatis erigendae praetextu fibi windicare non fine maximo fatus ecclesiastici in his provincis moliebantur, exponit , et ut Cardinals Burghefius eosdem fuis precibus ad Pontificem fälis adjuvaret, vehementer rogat. A. 1617. die 17. April. -

x VIII. Patentes et recommendatitiae litterae ab Archi

episcopo Lohelio, Georgio Adamo primogenito

... Jaroslai Baronisa Martinitz, dumperactis hu– Ima

« PředchozíPokračovat »