Obrázky stránek
PDF
ePub

VI. Epistolae fo. ratione ejusdem Suffraganeitus fibi

Conférendi Romam 1603. expeditac. Vide; Tom.
litt. III.

VJÍ. Aliae quatuor epiftolae A. 1604. ad D. Fenzo

niúin i et Abbatem Vincentinum, Wratisla-
vienfein Suffragancum de fua in Episcopum
Sebaftenfem inauguratione exaratae. Vide Tom.
litt. II.

VIN. Epistolae 22. Romain ad D. Ferizonium ; Ah:

batem Braunoviensem ; aliosque viros A. 1605.

datae. Vide Tom, litt. II. III. et VI.
IX. Duae aliae ad Episcopum Wratislaviensem, qua-

tum una responsoria est ad priinam Episcopi
epistolam , qua Domino Lobelio, Lambergii
Archiepiscopi confecrationis obeundae munia
committuntur, datac 4. Septemb. 1607. Vide
Tom. litt. 6. fol. 88

[ocr errors]

X. Epistolae 5a. anno 1609. exaratae, quae in Tomo

VI, litteraruin reperiuntur fequentes : 1) PA.
tentes litterae de 29. Jandarii 1609. Joanni
Adamo Thaborienfi de Thabor, nuper abjecta
haerefi Calviniana, Ecclefiae incorporato, ac
ad limina SS. Apoftolorutn veneranda in orbem
progredienti datae.

2) Litterae quibus Cardinali Paravicino Co-
mitia sextam in hebdomadam protrahi et nil
aliud tractari a Regnicolis, quam lihertatem Re-

ligio

!

ligionuin, exclusa: Pontificis jurisdictione , indi car. Porro cidem perscribit Archiduces ad 1. Maji huc (Pragam scilicet) cum Ravariae , Principibus, et Electore Colonienfi adventuros, quo medium Reconciliationis inter Fratres exacerbatos incant. Anno 1609, ad 23. Mart.

3) Aliae duae, quibus ftatum afflictae patriae describit, et patrocinia a fummo pontifice a Cardinalibus Mellino, Paravicino 'er D. Orten-, hergio Romae degentibus petit. 1609. una est 23. Martii altera 17. Aug. data.

+) Patentes litterae Georgio Hummler, Con. rado Alberti peregrinationis canía ad Deiparae Mariae domuin Jaureranam, SS. Petri et Pauli limina , divi Jacobi sepulcirum concedentibus

datac 1609. die 7. Septemb, XI, Viginti aliae litterae ad Cardinalcın Burghesium

Nantiuin apostolicum , Legatum Regis Hispaniae; Praepositum Neo- Reichenfem ; ct 'Abbatem Zabrdovicenfem ; ad Cardinalem Dictrichsteinium; et Cardinalem Mellinum; uti D. Rora fium S. C. Majestatis Secretarium Romae refidentem in cauta Coadjutoriae Archiep. Prag. a fe invite fufceptac, Anno 1611. variis menfi

bus expeditae. Vide Tom, litt. IV. XII. Aliae 59 litterae A. 1612. ad Imp. rom., Pontif.

et alios expeditae. Vide Tom. litt. IV.

[ocr errors]

Xlll. 53 epistolae a 1613. ad varias personas ecclefia

fticas jurisdictioni archiepiscopali sabjacentes exaratae. Vide Tom, litt. Iv.

XIV, Epistolae 38 anno 1614. ad varios mislac. Vide

Tomos litt. IV. et V. Ex quibus duae notari merentur , scilicet Ima, qua mortein D. Georgii Pontani Ecclefiae metrop. Pragenfis Praepofiti fupremo Cancellario Regni perscribit , eique D. Georgium ejusdem Ecclesiae Canonicum proponit Anno 1614. die 28. Februarii. recommendatitias fub 28. Februarii revocat, de privilegiis metropolitanae Ecclesiae Praepofiti, Decani, at Canonicorum electione melius inftruétus, in quorum conformitate clectus in Praepofitum Decanus renunciatur Anno 1614.

[ocr errors]

XV. Epistolae 31. A. 1615. ad varios exaratac, ex

quibus praeeminent : 1) Epiftola in caussa pupillorum Schlikianorum, ne prava doctrina iinbuantur, aliò transferendorum ; Oratori Regis Hispaniac et Secretario Questenbergio scriptae 1615. die 24. Januarii. 2) Epiftola qua inter , venit ad fummum Pontificem 9. Februarii 1615. pro F. Gregorio Link Pracpofito Zderasenfi , Ord. Sepulchri Dominici Cruciferorum cum navicula, dispensationis beneficio relevando, ut ad Ordinem Canonicorum regulariuin S. Augustini tranfire et Monafterii Carlovienfis dignitatem

37

[ocr errors]

Capessere valeat, ca potissimum de cauffa, quod ex ordinis iftius Religiofis etfi admonitis nullus compareat , qui defolatae Ecclesiae Carlovienfi praeeffe vellet,

3) Agit gratias Oratori Hispaniae, quod e junioribus Schlikianis unum ad aulain Archicpiscopi Salisburgensis promoverit. 1615. dic 21. Martii.

4) Interpellat 'Abbatem Braunovienfem , ut haereticum N. inibi antea concionatorem , nunc ad fidem catholicam converfum, illico SS. Ordinibus initiari, muneri praedicatoris applicari defiderantem, majorum conftantiae fignorum cauffa, cum fuo desiderio in tempus aliud remissum tantisper in monafterio Braunoviae cum tribus sustentaret Filiis 1615. die 13. O&tob.

5) Encyclicae ad Archidiaconos et Diaconos (forsan Decanos et Vicarios) lub 6. Decemb. 1615. missae, quibus Concilii Tridentini', quod in novissima Synodo , authoritatem conferente sunmo Pontifice, Nuntio apoftolico, et Archiepiscopo Sbigneo Berka per Bohemiam receptum

fuisse perhibetur, adcurata injungitur obfervantia. XVI. Odo epistolae anno 1616. ad varios fcriptae,

uti et conceptus inftrumenti del, Decemb, Anno 1616. tenore cujus Joannes Lobelius Archi episcopus Pragenfis Civitatis Giloviae ab errore ad veritatis viam revcrsae Monafterium et Eccle

fiam

fiam in Dei Matris ejus immaculatae honorem aedificare volentis intentionem non modo con. firmat ; sed et omnes cujusvis statas et conditionis rogat, ut praediétac civitati et auxilio ct Lubfidio adfiftant.

XVII. Aliae 8 Epistolae A. 1617. ad diversos scriptae,

ex quibus duas adnotamus: Ima epistola 23. Januarii 1617. scripta, qua monet Abbatein Altovadensem in hisce delatum , quod Paro. chos fub fe habens pro libitu ammoveat, 2011firmer , caftiget, abfolvat , iisdem velut novas Pontifex facultatem indulgent cominunicandi populum sub utraque, absque Archidiaconi Crumloviensis licentia , et quod Parochos patiatur sordidos , profugos, Clericos uxoratos. 2da cpistola eft, qua caussam Canonicoruin regularium ad 00. SS. Olomucii contra PP. Jesuitas, qui extorto caesareo decreto monafterii hujus possessionem Universitatis erigendae praetextu fibi vindicare non fine maximo ftatus ecclefiaftici in his provinciis moliebantur, exponit, et ut Cardinalis Burghefius eosdem fuis precibus ad Pontificem fatis adjuvaret, vehementer rogat. A. 1617. die 17. April.

XVIII. Patentes et recommendatitiae litterac ab Archi

episcopo Lohelio, Georgio Adamo primogenito. Jaroslai Baronis Martinitz, dum peractis hu

ma"

« PředchozíPokračovat »