Obrázky stránek
PDF
ePub

VI. Epistolae fo. ratione ejusdem Suffraganeius fibi

conférendi Romam 1603. expeditae. Vide; Tom.
litt. III.

VJÍ. Aliae quatuor epiftolae A. 1604. ad D. Fenzo

niúm , et Abbatein Vincentinum, Wratisla-
viensein Suffraganeum de fua in Episcopan
Sebastensem inauguratione exaratae. Vide Toma
litt. III

VIN. Epistolae 22. Roinain ad D. Ferizonium'; Ah.

batem Braunovienser; aliosque viros A. 1605.
datae. Vide Tom, litt. II. III. et VI.

IX. Duac aliae ad Episcopum Wratislaviensern

3. quatum una responsoria est ad priinam Episcopi epistolam , qua Domino Lobelio, Lambergii Archiepiscopi confecrationis obeundae munia committuntur , datac 4. Septemb. 1607. Vide Tom. litt. 6. fol. 88.

[ocr errors][ocr errors]

X. Epistolae 5. anno 1609. exaratae, quae in Tomo

VI. litteraruin reperiuritar fequentes: 1) PA.
tentes litterae de 29. Jandarii 1609. Joanni
Adamo Thaborienfi de Thabor, nuper abjecta
haerefi Calviniana , Ecclefiae incorporato, ac
ad limina SS. Apoftolorum veneranda in urbem
progredienti datae.

2) Litterae quibus Cardinali Paravicino Co-
mitia fextam in hebdomadam protrahi et. nil
aliud tractari a Regnicotis, quam libertatem Re-

ligio

ligionum, exclusa Pontificis jurisdi&tione , indi

Porro eidem perfcribit Archiduces ad 1. Maji huc (Pragam scilicet) cum Ravariae, Principibus, et Electore Colonienfi adventuros, quo medium Reconciliationis inter Fratres exacerbatos incant. Anno 1609. ad 23. Mart.

3) Aliae duae, quibus ftarum affi&tae patriae describit, et patrocinia a fummo pontifice a Cardinalibus Mellino, Paravicino et D. Ortenhergio Romae degentibus petit. 1609. una est 23. Martii altera 17. Aug. data.

+) Patentes litterae Georgio Hummler, Conrado Alberti peregrinationis caníia ad Deiparae Mariae domuin Jaurctanam, SS. Petri et Pauli limina , divi Jacobi sepulchrum concedentibus

: datae 1609. die 7. Septemb. XI, Viginti aliae litterae ad Cardinalcm Burghefium

Nantium apoftolicum , Legatum Regis Hispaniae; Praepositum Neo- Reichenfem; et 'Abbatem Zabrdovicenfem ; ad Cardinalem Dictrichstejnium; et Cardinalem Mellinum ; uti D. Role fium S. C. Majeftatis Secretarium Romae refidentem in causa Coadjutoriae Archiep. Prag. a se invite fufceptae. Anno 1611. variis menfi

bus expeditae. Vide Tom. litt. IV. XII. Aliae 59 litterae A. 1612. ad Imp. rom., Pontif.

et alios expeditae. Vide Tome litt. IV.

[blocks in formation]

XIII. 53 epistolac a 1613. ad varias personas ecclefia

fticas jurisdictioni archiepiscopali fubjacentes exaratae. Vide Tom, litt. Iv.

XIV, Epistolae 38 anno 1614. ad varios misfac. Vide

Tomos litt. IV. et V. Ex quibus duae notari merentur , scilicet Ima, qua mortein D. Georgii Pontani Ecclesiae metrop. Pragcnfis Praepofiri fupremo Cancellario Regni perscribit , eique D. Georgium ejusdem Ecclesiae Canonicum proponit Anno 1614. die 28. Februarii. recommendatitias fub 28. Februarii revocat, de privilegiis metropolitanae Ecclesiae Praepofiti, Decani, at Canonicorum electione melius instructus, in quorum conformitate clcctus in Praepofitum Decanus renunciatur Anno 1614.

[ocr errors]

XV. Epistolae 31. A. 1615. ad varios exaratac, ex

quibus praeeminent: 1) Epistola in caufla pupillorum Schlikianorum, ne prava doctrina iinbuantur, aliò transferendorum ; Oratori Regis Hispaniac et Secretario Questenbergio scriptae 1615. die 24. Januarii. 2) Epiftola qua intervenit ad fummum Pontificem 9. Februarii 1615. pro F. Gregorio Link Pracpofito Zderasensi, Ord, Sepulchri Dominici Cruciferorum cum navicula, dispenCarionis beneficio relevando, ut ad Ordincm Canonicorum regulariuin S. Augustini transire et Monafterii Carloviensis dignitatem

[ocr errors][merged small]

Capeffere valeat, ca potiffimum de cauffa, quod ex ordinis istius Religiofis etfi admonitis nullus compareat , qui defolatae Ecclesiae Carlovienfi praeeffe vellet,

3) Agit gratias Oratori Hispaniae, quod e junioribus Schlikianis unum ad aulain Archiepiscopi Salisburgenfis promoverit. 1615. die 21. Martii.

4) Interpellat Abbatem Braunoviensem, ut haereticum N. inibi antea concionatorem , nunc ad fidem catholicam conversum, illico SS. Ordinibus initiari, muneri praedicatoris applicari defiderantem, majorum conftantiae fignorum cauffa, cum suo desiderio in tempus aliud remissum tantisper in monasterio Braunoviae cum tribus sustentaret Filiis 1615, dic 13. O&ob.

5) Encyclicae ad Archidiaconos et Diaconos (forfan Decanos et Vicarios) sub. 6. Decemb. 1619. missae, quibus Concilii Tridentini, quod in novissima Synodo , authoritatem conferente suinmo Pontifice, Nuntio apostolico, et Archiepiscopo Sbigneo Berka per Bohemiam receptum

fuiffe perhibetur, adcurata injungitur obfervantia. XVI. O&o epistolae anno 1616. ad varios fcriptac

uti et conceptus inftrumenti de'i, Decemb. Anno 1616. tenore cajus Joannes Lobelius Archi episcopus Pragenfis Civitatis Giloviae ab errore ad veritatis yiam reverfae Monafterium et Eccle

fiam

1

fiam in Dei Matris ejus immaculatae honorem
"aedificare volentis intentionem non modo con.
firmat, led et omnes cujusvis ftatas et condi.
tionis rogat, ut praediétac civitati et auxilio ct
fubfidio adfiftant.

[ocr errors]

XVII. Aliać 8 Epistolae A. 1617. ad diversos fcriptae,

ex quibus dgas adnotamus: Ima epistola 23. Januarii 1617. scripta, qua monet Abbatein Altovadenfem in hisce delatum , quod Parochos fub fe habens pro libitu ammoveat, cole firmet , caftiget, abfolvat , iisdem velut novus Pontifex facultatem indulgent cominunicandi populum sub utraque, absque Archidiaconi Crumloviensis licentia , et quod Parochos pariatur sordidos, profugos, Clericos uxoratos. 2da epistola eft, qua cauffam Canonicoruin regularium ad 00. ss. Olomucii contra PP. Jesuitas, qui extort'o caelarco decreto monafterii hujus poffeffionem Universitatis erigendae praetextu fibi vindicare non fine maximo ftatus ecclefiaftici in his provinciis moliebantur, exponit, et ut Cardinalis Burghesius eosdem fuis precibus ad Pontificem faâis adjuvaret, vehementer rogat. A, 1619. die 17. April.

XVIII. Patentes et recommendatitiae litterac ab. Archi

episcopo Lohelio, Georgio Adamo primogenito

Jaroslai Baronis a Martinitz, dum peractis huLin

ma

« PředchozíPokračovat »