Principy radiační ochrany v nukleární medicíně: a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 5. 10. 2018 - Počet stran: 308
Kniha napsaná uznávanými odborníky představuje ucelený úvod do radiační ochrany pro potřeby nukleární medicíny, zahrnující zásady ochrany především pracovníků v oboru a pacientů. Pozornost je věnována i zajištění bezpečnosti obyvatelstva a minimalizaci dopadů použití radiofarmak na životní prostředí. Vychází se přitom z nejnovějších požadavků vyplývajících z příslušné vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a přihlíží se rovněž k posledním doporučením Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu, jakož i ke směrnicím Evropské unie a standardům Mezinárodní agentury pro atomovou energii, které se týkají nejen nukleární medicíny, ale i některých dalších aplikací otevřených radioaktivních zářičů v průmyslu, vědě a technice.  Autoři podávají problematiku přístupnou formou a v takovém rozsahu, aby na jednom místě byla koncentrována informace potřebná k zajištění adekvátní ochrany osob v souladu s platnou domácí i mezinárodní legislativou. Přehledný a srozumitelný text doplňuje 155 obrázků a 63 tabulek. Kniha je nepostradatelná pro pracoviště nukleární medicíny, lékaře, radiologické fyziky, radiologické asistenty, sestry, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Je určena všem těmto pracovníkům i studentům příslušných směrů na lékařských a dalších fakultách.
 

Obsah

Seznam zkratek a symbolů
8
Předmluva
11
Část 1 Fyzikální principy radiační ochrany
15
Úvod
17
1 Ionizující a neionizující záření
18
2 Zdroje ionizujícího záření
25
3 Pole ionizujícího záření
38
4 Interakce ionizujícího záření s látkou
43
7 Biologické účinky ionizujícího záření
107
17 Ochrana veřejnosti a dalších osob
127
18 Požadavky na odbornou způsobilost pracovníků
132
19 Trendy radiační ochrany v nukleární medicíně
138
Autoři
140
Rejstřík
142
Souhrn
145
Summary
147

5 Dozimetrie ionizujícího záření
65
6 Veličiny v radiační ochraně
82

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje