Funkční poruchy kloubů končetin: 2., zcela přepracované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 6. 2019 - Počet stran: 240
Po téměř 17 letech vychází doplněné vydání úspěšné publikace, věnující se častým potížím – bolestem kloubů způsobeným funkčními poruchami. Dochází k omezení vzájemné pohyblivosti kloubních plošek bez patomorfologických změn. Z knihy čtenář získá nejprve všeobecný přehled o vzniku funkčních poruch. Dále autorka popisuje správné klinické vyšetření kloubu, zásady funkčního vyšetření kloubu a specifika léčení obtíží. V dalších částech publikace je velmi podrobně popsáno vyšetřování kloubů horní a dolní končetiny a také léčebné zákroky. Čtenář zde najde i upozornění na nejčastější chyby jak při vyšetření, tak u jednotlivých léčebných postupů. V závěru je v klinické části uvedena klinická symptomatologie funkčních poruch, včetně jejich diagnostiky a léčení. Kniha je bohatě obrazově dokumentována – obsahuje na 220 fotografií, schémat a kreseb.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
13
Úvod do problematiky
15
1 Teoretické základy funkčního vyšetřeníkloubů končetin
17
112 Klouby složené
19
13 Funkční kloubní blokády
21
14 Vývoj teorií vzniku kloubní blokády
22
143 Teorie vzniku funkční kloubní blokády
24
1432 Teorie uskřinutí meniskoidů
25
424 Mobilizace metakarpofalangeálních kloubů
65
4311 Fixace hlavičky jednoho metakarpu
66
432 Mobilizace metakarpů
67
4322 Vějíř palmární
68
442 Vyšetření pasivních pohybů
69
4431 Dorzopalmární posun
70
4432 Vyšetření I metakarpu do rotace
71
4452 Manipulace směrem palmárním
72

1433 Hypotéza lokalizace uskřinutí meniskoidu
27
144 Klinický význam funkčních kloubních blokád
29
1442 Klinicky manifestované funkční kloubní blokády
30
15 Reflexní změny vzniklé v důsledku funkčních kloubních blokád
31
152 Svalové spasmy
32
153 Bolestivé body body maximální citlivosti
33
16 Diagnostické hodnocení reflexních změn
34
18 Příčiny vzniku funkčních kloubních blokád
35
183 Blokády v důsledku dlouhodobé fi xace sádrovým obvazem
36
185 Blokády vzniklé v důsledku refl exního mechanismu
37
2 Klinické vyšetření kloubu
39
213 Závislost bolestí na pohybu
40
216 Sport
41
222 Vyšetření pohmatem palpací
42
226 Vyšetření kloubní vůle
43
3 Zásady správného postupu při funkčnímvyšetření končetinových kloubů
45
312 Podmínky které je nutné dodržet ze strany vyšetřujícího
46
32 Mobilizace
47
33 Manipulace
48
331 Význam manipulace
49
3412 Kontraindikace z hlediska technického postupu
50
35 Technické zásady mobilizace a manipulace
52
352 Správné podmínky působení síly
53
3522 Směr působení síly
54
3523 Časový průběh působení síly
55
4 Vyšetření mobilizace a manipulace kloubůhorní končetiny
57
413 Vyšetření pasivních pohybů
58
4142 Laterolaterální posun
59
4143 Vyšetření rotace
60
415 Mobilizace interfalangeálních kloubů
61
422 Vyšetření pasivních pohybů
62
4232 Laterolaterální posun
63
4233 Vyšetření rotace
64
45 Zápěstí
73
451 Vyšetření zápěstí aspekcí
77
4542 Posun radiální části kloubu směrem dorzálním
78
455 Posun proximální řady radiálním směrem
79
456 Vyšetření a mobilizace os scaphoideum
80
457 Vyšetření a mobilizace mediokarpálního kloubu směrem palmárním
81
458 Vyšetření a mobilizace os trapezium
82
459 Trakční manipulace mediokarpálního kloubu
83
4510 Trakční manipulace os scaphoideum
84
4511 Vyšetření a mobilizace radioulnárního kloubu distálního
85
461 Vyšetření aspekcí
88
463 Vyšetření pasivních pohybů
89
464 Vyšetření kloubní vůle v loketním kloubu
90
465 Mobilizace loketního kloubu
91
4652 Distrakce v ose humeru
92
4654 Trakce v radiohumerálním kloubu
93
4655 Trakce v humeroulnárním kloubu
94
466 Radioulnární kloub proximální
95
468 Mobilizace hlavičky radia
98
4693 Manipulace hlavičky radia
99
471 Vyšetření anamnézy bolestí v rameni
101
472 Vyšetření aspekcí
102
4731 Vyšetření abdukce a addukce
104
4733 Vyšetření zevní rotace
105
4742 Vyšetření vnitřní rotace
106
475 Vyšetření pohybů v ramenním kloubu proti odporu
107
4752 Zevní rotace v rameni proti odporu
108
4754 Test na bolestivost šlachy dlouhé hlavy bicepsu
110
4761 Posun hlavice humeru kaudálním směrem kaudalizace
111
Rejstřík
113
Souhrn
117
Summary
118
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje