Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: pro střední zdravotnické školy

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 4. 2. 2020 - Počet stran: 156

Publikace seznamuje se základními pojmy z oblasti veřejného zdravotnictví, problematikou veřejného zdravotnictví na úrovni Evropské unie a České republiky, se zdravotními a sociálními determinantami ovlivňujícími zdraví populace, zdravotnickými systémy v rámci Evropské unie, s úlohou Světové zdravotnické organizace v podpoře zdraví a s jejími komunitními projekty.


Dále se věnuje národní zdravotní a sociální politice České republiky, jejímu řízení, stávajícímu systému financování léčebně-preventivní péče v České republice. Zmiňuje aktuální platné strategické dokumenty pro oblast podpory veřejného zdraví Světové zdravotnické organizace, Evropské unie, České republiky a platnou legislativu ve vztahu ke zdravotním službám a podmínkách jejich poskytování, ve vztahu k ochraně veřejného zdraví a k lékařským a nelékařským zdravotnickým povoláním.


Učebnice se věnuje demografii a problematice zdravotního stavu populace České republiky, statistickým ukazatelům, hodnocení a dlouhodobým vývojovým trendům a porovnává tento stav se zdravotním stavem populace vybraných států Evropské unie.


Zohledňuje úlohu zdravotnických pracovníků při zvyšování zdravotní gramotnosti populace a úspěšné komunitní projekty podpory zdraví dlouhodobě realizované v České republice, které zvyšováním zdravotní gramotnosti cílových skupin populace přispívají k posílení zodpovědnosti za vlastní zdraví obyvatel našeho státu.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Seznam zkratek
9
1 Historie a současnost oboru veřejné zdravotnictví
10
2 Zdraví a jeho determinanty životní styl rizikové a protektivní faktory
16
11 Prevence screening screeningové programy v České republice
126
12 Strategie a vize České republiky v oblasti veřejného zdravotnictví a výchovy ke zdraví do roku 2030
132
Seznam zdrojů obrázků
135
Rejstřík
138

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje