Pedagogika pro učitele - 2., rozšířené a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 456
Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění.
 

Vybrané stránky

Obsah

ÚVODEM
12
PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
25
VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮV ČESKÝCH ZEMÍCH
27
PEDAGOGIKA A JEJÍ VĚDNÍ PROFIL
49
ŠKOLSKÝ SYSTÉM V ČESKÝCH ZEMÍCH VÝVOJ
69
ŠKOLY A JEJICH ALTERNATIVY
91
VYBRANÉ OTÁZKY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ
105
VYUČOVÁNÍ
121
VÝCHOVA K PRÁCI S INFORMACEMI A INFORMAČNÍMI
213
PEDAGOGICKÁ INTERAKCE A KOMUNIKACE JAKO SOUČÁST
225
TŘÍDNÍ MANAGEMENT
241
HODNOCENÍ VE VYUČOVÁNÍ
249
Příloha Širší slovní hodnocení
264
ETICKÁ VÝCHOVA
289
morálního usuzování a demokratické praxe
294
ŠKOLA A ESTETICKÝ ROZVOJ ŽÁKŮ
311

CÍLE VYUČOVÁNÍ
135
OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
143
INDIVIDUALIZACE A DIFERENCIACE VE ŠKOLE
153
PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ
165
ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ
173
a praxi
179
KOOPERATIVNÍ UČENÍ
185
METODY VYUČOVÁNÍ A JEJICH MODERNIZACE
191
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
319
SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY V OBLASTI VÝCHOVY
333
učitelovy diagnostické kompetence
344
PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ
363
CESTA DO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A MOŽNOSTI NÁVRATU
429
AUTORITA V ZRCADLE VÝCHOVY
445
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje