Collection Techniques économiques modernes: Série Analyse économique, Svazek 9

Pøední strana obálky
Gauthier-Villars, 1972 - Poèet stran: 195

Vyhledávání v knize

Co øíkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli ¾ádné recenze.

Obsah

Accords multilatéraux
25
INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
33
La Communauté Européenne du Charbon et de lAcier CECA
41

Dal¹í vydání - Zobrazit v¹echny

Bì¾nì se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje