Veřejný sektor a veřejné finance

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 261
Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale i pracovníkům v oblasti financování veřejného sektoru. Autoři v čele s uznávaným odborníkem v této oblasti, profesorem Františkem Ochranou z VŠE v Praze, analyzují obsah finanční teorie jako nástroje pro poznávání a řešení problémů veřejného sektoru, které souvisejí s financováním ve veřejném sektoru. Kniha zkoumá roli veřejných politik a jejich vliv na veřejné finance, přičemž klíčová pozornost je věnována rozpočtové a fiskální politice a analýze příjmové a výdajové politiky centrální vlády a vlády samosprávních úrovní. Publikace obsahuje schémata, grafy a příklady.
 

Vybrané stránky

Obsah

O autorech
9
Rozhodování o veøejných financích ve veøejné volbì
21
Ekonomické hodnocení veøejných politik a veøejných programù
37
Hodnocení dopadù vládních regulací
43
Management veøejných výdajù
55
Fiskální a rozpoètová politika
75
Financování sektorových politik
107
Rozpoètový deficit Finanèní øízení veøejného dluhu
137
Sociální zabezpeèení Dávkový systém ÈR
157
Danì Daòový systém ÈR
171
Projektový management
197
Podpora podnikatelského sektoru
209
Veøejné zakázky a PPP projekty
243
Závìr resuméSummary
257
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje