Sestra a akutní stavy od A do Z

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 30. 1. 2021 - Počet stran: 560
Kniha je napsána a koncipována podobně jako před několika lety úspěšná stejnojmenná odborná publikace, které bylo vydáno více než 23 tisíc výtisků. V knize je abecedně seřazena řada akutních stavů, které mohou u nemocných nastat. Dobrou přehlednost a rychlou orientaci zaručuje způsob uspořádání textu – upozorňuje čtenáře, po čem mají pátrat, jaká opatření je třeba provést, jaké postupy jsou navrhovány a na co je třeba obzvlášť dávat pozor. Čtenář získá ucelené informace nejen k akutnímu stavu nemocného, ale také k monitoraci a řešení situace. Knihu doplňuje mnoho kreseb a fotografií, které dokumentují popisované akutní stavy.  
 

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
Acidóza metabolická
11
Acidóza respirační
16
Agrese a nepřátelství ze strany pacienta
20
Alkalóza metabolická
25
Alkalóza respirační
30
Anafylaxe
34
Aneurysma disekující
40
Srdeční šelest náhle vzniklý
424
Srdeční tamponáda
428
Srdeční zástava
433
Srpkovitá anemie krize
437
Střevní neprůchodnost
442
Střevní zvuky abnormalita
446
Svalová slabost kriticky nemocných
451
Synkopa
456

Aneurysma mozkové tepny ruptura
47
Angina pectoris
50
Apendicitida
57
Aspirace kolem enterální sondy
60
Astmatický záchvat
64
Bolest břicha
71
Bolest hlavy
77
Bradykardie
81
Centrální žilní katétr
88
Cévní mozková příhoda
95
Dehiscence rány a eviscerace
101
Dehydratace akutní
104
Diabetes insipidus
108
Diabetická ketoacidóza
111
Diseminovaná intravaskulární koagulace
115
Dušnost
119
Dýchání zástava
126
Endoftalmitida pooperační
131
Endokarditida
132
Epidurální analgezie problémy
136
Šok hypovolemický
462
Šok kardiogenní
468
Šok septický
474
Tdrén okluze
479
Tachykardie komorová
482
Tachykardie supraventrikulární
486
Tepenný uzávěr
490
Tracheoezofageální píštělfistula
496
Tracheostomie okluze
501
Trauma oka
506
Tyreotoxická krize
508
Vědomí porucha
512
Zánět optického nervu neuritida optiku retrobulbární
516
Ztráta zraku náhlá významná
517
Zvracení
520
Zkratky a pojmy
524
Seznam bibliografických odkazů
530
Souhrn
556
Summary
557
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje