Podnikové informační systémy - podnik v informační společnosti - 2., výrazně přepracované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2008 - Počet stran: 283
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Recenze od uživatele - Označit jako nevhodné

:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Vybrané stránky

Obsah

Obsah
9
PODNIK V INFORMAÈNÍ SPOLEÈNOSTI
17
Hodnocení podnikù v informaèní spoleènosti
39
Funkcionalita podnikových informaèních systémù dal í moduly roz íøeného ERP ERP
51
INFORMAÈNÍ SYSTÉM V PODNIKU
52
Funkcionalita podnikových informaèních systémù ERP
65
Funkcionalita podnikových informaèních systémù øízení dodavatelského øetìzce SCM
77
Datový pohled na podnikové informaèní systémy
99
Podnikové informaèní systémy z pohledu organizace podniku
126
Podnikové informaèní systémy z pohledu aplikovaných metod øízení
138
Nabídka a trendy podnikových informaèních systémù na èeském trhu
157
EFEKTY A INOVACE INFORMAÈNÍCH SYSTÉMÙ V PODNIKU
174
Inovace podnikových informaèních systémù s vyu itím metody TOC
227
Závìr
242
Seznam zkratek
274
Autorská práva

Procesní pohled na podnikové informaèní systémy
110

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje