Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech: snadno a rychle

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 24. 10. 2014 - Počet stran: 208
Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s bezmála 180 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Základní operace, ale i některé specifické oblasti účetnictví "zobrazuje" ojedinělým a nezvykle přehledným způsobem. Podává také 14 užitečných příloh pro účetní praxi. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, především z provádění kontrol účetních závěrek i z dotazů na školeních. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Publikace díky své formě poskytuje co nejkomplexnější a nejméně časově náročný přehled účetní problematiky. Proto je tato praktická příručka vhodná nejen pro zkušené účetní, ale i pro začátečníky a studenty.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
10
Přehledy
11
2 VÚJ 13 ZoÚ
12
3 Posouzení účetního případu
13
4 Skutečnost má přednost
14
5 Uzávěrka
15
6 Účtování na konci roku
16
7 Účetní knihy
17
95 Zásoby způsob C a evidence kontrola korunou
105
96 Ocenění zásob
106
97 Vlastní náklady zásob
107
98 Rozpouštění režií
108
99 Vliv pomocných činností na cenu
109
100 Snížení hodnoty zásob
110
101 Likvidace nepotřebných zásob daňově 242zg od 1 1 2008
111
102 Vedlejší pořizovací náklady zásob
112

8 Otevírání a zavírání účetních knih 17
18
9 Účtový rozvrh
19
10 Účetní vnitrosměrnice
20
11 Účetní transakce
21
12 Podrozvahové účty
22
13 Vnitropodnikové účetnictví
23
14 Vliv vnitropodnikového účetnictví na závěrku
24
15 Opravy v účetnictví
25
16 Účetní opravy uzavřených minulých období
26
17 Krátkodobost dlouhodobost 197
27
18 Výsledek hospodaření
28
19 Účetní doklady
29
20 Účetní záznam
30
21 Den uskutečnění účetního případu
31
22 Podpis aneb podpisový záznam
32
23 Řádně vedené účetnictví
33
24 Stránka pro šéfy kteří nerozumí účetnictví
34
25 Aktuální účetnictví
35
26 Neefektivní účetnictví
36
28 Několik praktických rad
37
29 Co se zapomíná zaúčtovat
39
30 Některé účty na které se zapomíná
40
31 Musím zaúčtovat každý doklad?
41
32 Tisk sestav
42
33 Doklady v cizím jazyce
43
34 Přepočet na českou měnu
44
35 Majetek závazky opravné a dohadné položky v cizí měně
45
36 Tuzemské plnění v cizí měně
46
37 Kurzy 24
47
38 Účtování kurzových rozdílů
48
39 Závěrka
49
40 Vlastnosti závěrky
50
41 Základní podmínky a kontroly závěrky
51
42 Druhy účetních závěrek 64
52
43 Druhy rozsahů účetní závěrky 183
53
44 Konsolidovaná závěrka 223
54
45 Události po rozvahovém dni RD
55
46 Schválení účetní závěrky
56
47 Co se ukládá do sbírky listin
57
48 Zveřejnění závěrky
58
49 Závěrka v elektronické formě vyhláška č 5622006 Sb
59
50 Poslední účetní zápisy
60
51 Závěrkové účtování
61
52 Návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty
62
53 Archivace
63
54 Výkazy výjimka minulé období
64
55 Minulé období ve výkazech při změně metody
65
56 Zaokrouhlování ve výkazech
66
57 Příloha
67
58 Příloha praktické rady
68
59 Výroční zpráva 21
69
60 Pokud nemusí být výroční zpráva
70
61 Účetní zásady
71
62 Nejdůležitější účetní zásada
72
63 Zásada opatrnosti
73
64 Realizace zásady opatrnosti
74
65 Opravné položky ČÚS č 005
75
66 Daňové opravné položky pohledávek
76
67 Výše daňových opravných položek pohledávek
77
68 Vyřazení pohledávky do 30 000 Kč
78
69 Daňově výhodné vyřazení pohledávky
79
70 Rezervy ZoR 7
80
71 Účetní metody
81
72 Přehled účetních metod vyhl č 5002002 Sb
82
73 Významnost částky a informace
83
74 Časové rozlišení hlediska
84
75 Jak časové rozlišení?
85
76 Kompenzace 76
86
77 Odložená daň vyhláška č 5002002 Sb 59
87
78 Oceňování v průběhu roku
88
79 Ocenění za 1 Kč 251k ZoÚ
89
80 Ocenění lesních porostů 366 vyhlášky č 5002002 Sb
90
81 Přecenění u inventarizace 26
91
82 Ocenění reálnou hodnotou 274
92
83 Ocenění ekvivalencí 275
93
84 Cena obvyklá např 237 ZDP
94
85 Zařazení majetku
95
86 Předčasné užívání zkušební provoz
96
87 Odpisování
97
88 Zbytková hodnota majetku
98
90 Oprava odpisování z minulých let
100
91 Co se neodpisuje účetně daňově
101
92 Co není nehmotným majetkem
102
93 Zvířata
103
94 Zásoby způsob A B
104
103 Nedokončená výroba NV
113
104 Komisní prodej zboží
114
105 Jak majetek do nákladů
115
106 Drobný majetek
116
107 Zmařené investice
117
108 Úroky
118
109 Oprava versus TZ
119
110 Technické zhodnocení v účetnictví
120
111 Škoda
121
112 Škoda plnění od pojišťovny účtování
122
113 Inventury
123
114 Inventarizační rozdíly ČÚS č 007
124
115 Účtování o inventarizačních rozdílech ČÚS č 007
125
116 Inventurní soupisy 307
126
117 Kompenzace při inventarizaci zásob
127
118 Fyzická inventarizace etapy
128
119 Přirozené úbytky zásob manko do normy
129
120 Čím vznikají přirozené úbytky
130
121 Uznávací konfirmační dopisy
131
122 Marže rabat
132
123 Uzávěrka DPH
133
124 Faktury s DPH po 25 lednu
134
125 Odsouhlasení mezd
135
126 Účetní inventura čistka účtů
136
127 Základní účetní inventarizační zásada
137
128 Postup účetní inventury
138
129 Kontrola hlavní knihy
139
130 Haléřové rozdíly
140
131 Opravy haléřových zůstatků Pomůcka jak provádět opravy haléřových zůstatků
141
132 Nedohledané rozdíly kostlivci
142
133 Promlčecí lhůta
143
134 Závazky dluhy
144
135 Vyřazení pohledávek z účetnictví
145
136 Pokladna
146
137 Omezení plateb v hotovosti zákon č 2542004 Sb
147
138 Dobropisy
148
139 Penalizační faktury z obchodování
149
140 Zápočty
150
141 Směna
151
142 Směna účtování
152
143 Zálohy
153
144 Přefakturace nákladů
154
145 Dotace
155
146 Preferenční limity kvóty
156
147 Právo stavby
157
148 Svěřenecký fond
158
149 Deriváty ČÚS č 110
159
150 Druhy a trhy derivátů finanční hazard
160
151 Audit
161
152 Kdy povinnost auditu 20
162
153 Auditor
163
154 Zpráva o auditu
164
155 Další povinnosti auditora
165
156 Auditor versus Podnikatel
166
157 Nezávislost auditorů ZoA 14
167
158 Interní audit
168
159 Sankce za účetnictví 37
169
160 Trestní zákoník č 402009 Sb
170
161 Odpovědnost zaměstnance za škodu
171
162 Zákaz konkurence
172
163 Podvody
173
164 Chyba nebo podvod
174
165 Typy úmyslné nesprávnosti
175
166 Legalizace výnosů z trestné činnosti
176
167 EDP elektronická kontrola dat
177
168 Povinnost sám vyhlásit úpadek insolvenční zákon č 1822006 Sb
178
169 Přeměny fúze
179
170 IFRS
180
171 Pentální účetnictví
181
Průkazná účetní inventura
182
Příloha č 1 Hlavní kniha
185
Příloha č 2 Doložení zůstatků účtů ukázky
186
Příloha č 3 Obsah pořadače Uzávěrka
187
Příloha č 4 Prohlášení k uzávěrce
188
Příloha č 5 Protokol o likvidaci zásob
189
Příloha č 6 Finanční majetek účtování a oceňování v roce 2014
190
Příloha č 7 Účtový rozvrh pro podnikatele
192
Příloha č 8 Výplata podílů na zisku
200
Příloha č 9 Příklady pentálního účetnictví
201
Příloha č 10 Co je součástí ocenění DNM A DHM a technického zhodnocení
202
Příloha č 11 Trestní zákoník a počítačové systémy
204
Příloha č 12 Výpočet odložené daně z příjmů
205
Příloha č 13 Seznam interpretací NÚR
207
Příloha č 14 Desatero dobré účetní
208
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje