Obrázky stránek
PDF
ePub

SUBVOCALS.

66

66

66

66

[ocr errors]

66

66

2,

b, as in bib.

v, as in vălve. d, did.

th, this. gig.

Z,

zine. j, jŭg.

ăzure. n, nine.

r,

râre.
m,
māim.

wē.
ng, hăng.

y, yět. l, as in lŭll.

66

66

66

66

W,

66

66

SUBSTITUTES.

66

66

66

66

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

66

10 «* డే 1) 16 ); 18 ) - 8 18 |

66

[ocr errors]

à, for o, as in whạt. ỹ, for î, as in mýth. ê

thêre.

€ k, tăn. feint.

çīte. ï, polïçe.

sh, çhāişe. sir.

k, ehāos. , són.

j ġěm. to.

,

înk. O, wolf.

ăş. ô, fôrk.

sure. õ û, work.

exăft. , oo, full.

gh, “ f, läugh. u,

rude.

ph, " f, phlox. ỹ, fly.

k, pïque. qu, for kw, as in quit.

ng
,

66

66

66

[ocr errors]

66

66

66

sh, o

66

66

66

66

gz,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[graphic]

AC

ISBN 0-442-23561-5

G3561-000-7

« PředchozíPokračovat »