Manažerská ekonomika - 5., aktualizované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 471
V novém vydání nejpoužívanější publikace o řízení firmy se dozvíte nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři ve firmách (investiční a finanční činnost, nákup, výroba, inovace a marketing, rozbory, controlling a interní audit), seznámíte se s veličinami charakterizujícími hospodářskou činnost firmy (výnosy, náklady, výsledek hospodaření) a majetkovou a kapitálovou výstavbou firmy. Zjistíte, co obnáší založení podniku, sdružování firem, internacionalizace podnikových činností, sanace a zánik podniku. Oproti předchozímu vydání je celý text doplněn o nové poznatky a aktualizován v souvislosti s novými právními úpravami, daňovými změnami a vývojem v české a světové ekonomice. Rozšířena je problematika finančního krizového managementu, sanace podniku a insolvenčního řízení, témata strategického řízení nákladů a měření výkonnosti, doplněna je problematika inovací a oblast nákupu. Autorský kolektiv knihy tvoří přední odborníci z VŠE v Praze a ČVUT v Praze.
 

Vybrané stránky

Obsah

O au to rech 11
10
Úvod 13
12
1 Za lo že ní pod ni ku 19
17
2 Ma jet ko vá a ka pi tá lo vá vý stav ba pod ni ku 47
44
3 Vý no sy ná kla dy vý sle dek hos po da øe ní 73
70
4 Zisk a vzta hy mezi zá klad ní mi eko no mic ký mi ve li èi na mi pod ni ku 133
129
5 Ino va ce a mar ke ting 155
151
6 Ná kup 205
200
7 Vý ro ba 251
246
8 In ves tiè ní èin nost 281
276
9 Fi nan co vá ní pod ni ku 329
324
11 Roz bo ry con trol ling in ter ní au dit 407
401
12 Sa na ce a zá nik pod ni ku 435
428
Vý kla do vý slov ník 451
444
Sum ma ry 463
456
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje